مشخصات فنی کابل

شرکتتوزیعنیرویبرقمرکزتهران

مشخصاتفنیکابل

تهیهشدهدرکمیتهتخصصیشرکتتوزیعبرقمرکز

مقدمه :

جزوهموجودبهعنوانمشخصاتفنیکابلهایمورداستفادهدرشبکههایتوزیعوبرمبنایاستانداردهای

واستانداردهایوزارتنیروتهیهشدهاستاینجزوهعلاوهبرمشخصاتفنی(VDE , IEC) ملی،بینالمللی

،دارایپیوستتکمیلینیزمیباشدکهبراساسبازدیدهایصورتگرفتهازکارخانجاتکابلسازیتهیهشده

وضمنکمکبهامتیازدهیبهسازندگانمیتواندمورداستفادهسازندگانفنینیزباشد.

اعضایکمیتهتخصصیشرکتتوزیعبرقمرکز

١- رضافراهانی ( رئیسکمیته )

٢- حسنجلالی

٣- امیرکاظمبخشی

۴- نصرالهحسینمردی

۵- محمدشهریاری

۶- محمدنقیعدلواریان

٧- حمیدرضامنصوری ( دبیرکمیته )

scope -١

کابلیکیاچندهادی ( تکیاچندرشته ) استبهطوریکههرهادیبهوسیلهعایقواحدیعایقکاریشدهاست .

ومجموعههادیهایعایقدارنیزدرداخلیکپوششاضافیقرارگرفتهباشد.

کابل از قسمتهای زیر تشکیل شده است .

١- هادیها : -١

هادیهابایدازکلاس١یا٢وازجنسمسیاآلومینیوممطابقاستانداردشماره٣٠٨۴ ( هادیهاسیموکابل ) باشند .

١- عایق : -٢

عایقبایدبهصورتدیالکتریکیکپارچهاکسترودشدهویکیازمواردزیرباشند:

PE یاPVC/B الف- ترموپلاستیک

XLPE : ب- الاستومریک

١- پوششالکترواستاتیکیرشتهها : -٣

١پردهپوششالکترواستاتیکیهادی -٣-١

اینپوششغیرفلزیبودهوشاملنوارهاینیمههادییالایههاییازترکیباتنیمههادیاکسترودشدهویاترکیبی

ازهردویاینهامیباشد .

١- پوششالکترواستاتیکیعایق -٣-٢

الف- قسمتغیرفلزیمستقیمّارویعایقهررشتهبهکاررفتهوازیکنوارنیمههادییالایهایازترکیبنیمه

هادیاکسترودشدهویاترکیبیازموادیاهرکدامازآنهابااندودنیمههادیمیباشد .

ب- قسمتفلزیرویهررشتهمنفردیاکلرشتههااعمالمیگردد .وبایستیازیکیاتعدادینواریامفتولبافته

شدهویایکلایههممرکزیاترکیبیازمفتولهاونوارهاتشکیلشدهباشد .

١- نوارمسی -۴

بهصورتمارپیچیرویپوششالکترواستاتیکیفلزیقرارمیگیرد.

١- غلاففلزیبایستیبهصورتغلافسربیباشد. -۵

١- زره -۶

زرهمیتواندیکیازمواردزیرباشد.

الف- زرهبامفتولتخت

ب- زرهبامفتولگرد

زرهبانواردوتایی

مفتولهابایدازجنسفولادگالوانیزه،فولادبااندودسرب،آلومینیومیاآلیاژآلومینیومباشد . نوارهابایدفولادی،

فولادگالوانیزهآلومینیومیاآلیاژآلومینیومباشد . نوارهایفولادیبایدازنوعگرمیاسردنوردشدهباکیفیت

تجاریباشند.

١- غلافخارجیغیرفلزی -٧

پلیاتیلن ) ویاترکیباتالاستومرولکانیزهشده ( پلی،pvc ) غلافخارجیبایدشاملترکیباتترموپلاستیک

کلروپرن،کلروسولفونیتپلیاتیلن ) باشد.

٢- محدودهکاربرد :

٢- ولتاژنامی -١

٠/۶۶,٣۵١٢ولتاژخطنول١٩

١١١٢٠ولتاژخط٣٣

١٢٢۴ولتاژماکزیمم٣۶

٢- حداکثردمانامبرعایقها -٢

کارکردعادیاتصالکوتاه ( ثانیه)

١۶٠٧٠PVC

١٣٠٧٠PE

٢۵٠٩٠XLPE

٢- حداکثردمابریهادیها : -٣

٩٠درجهتا٩۵درجه

٣- تعاریف :

الف- مقدارنامی : مقداریکهبهوسیلهآنیککمیتطراحیشدهواغلبدرجداولاستفادهمیشود .

ب- مقدارماکزیمم : حداکثرمقداریکهیکتجهیزمیتوانددرآنمقدارمورداستفادهقرارگیرد .

پ - آزمونمعمول : اینآزمونهاتوسطسازندهرویتمامطولکابلهایساختهشدهجهتاثباتکیفیتانجاممیگیرد.

ت- آزمونهایویژه : اینآزمونهاتوسطسازندهبرروینمونههایتکمیلشدهکابلیااجزاءگرفتهشدهازآنبا

تناوبمشخصصورتمیگیردوهدفآنتعیینتطابقمحصولتمامشدهبامشخصاتطراحیمیباشد.

ث- آزمونهاینوعی : اینآزمونتوسطکارخانهسازندهقبلازعرضهمحصولروینمونهایازکابل

/ 0 نظر / 196 بازدید