الکتریکی میلاد

تهیه و توزیع لوازم الکتریکی -اجرای کابل کشی وسیم کشی ساختمان ( تلفن تماس: 02612237375) آدرس: کرج - خیابان چالوس - روبروی پارک بسیج

مشخصات فنی کابل

شرکتتوزیعنیرویبرقمرکزتهران مشخصاتفنیکابل تهیهشدهدرکمیتهتخصصیشرکتتوزیعبرقمرکز مقدمه : جزوهموجودبهعنوانمشخصاتفنیکابلهایمورداستفادهدرشبکههایتوزیعوبرمبنایاستانداردهای واستانداردهایوزارتنیروتهیهشدهاستاینجزوهعلاوهبرمشخصاتفنی(VDE , IEC) ملی،بینالمللی ،دارایپیوستتکمیلینیزمیباشدکهبراساسبازدیدهایصورتگرفتهازکارخانجاتکابلسازیتهیهشده وضمنکمکبهامتیازدهیبهسازندگانمیتواندمورداستفادهسازندگانفنینیزباشد. اعضایکمیتهتخصصیشرکتتوزیعبرقمرکز ١- رضافراهانی ( رئیسکمیته ) ٢- حسنجلالی ٣- امیرکاظمبخشی ۴- نصرالهحسینمردی ۵- محمدشهریاری ۶- محمدنقیعدلواریان ٧- حمیدرضامنصوری ( دبیرکمیته ) scope -١ کابلیکیاچندهادی ( ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 211 بازدید
اسفند 90
2 پست