الکتریکی میلاد

تهیه و توزیع لوازم الکتریکی -اجرای کابل کشی وسیم کشی ساختمان ( تلفن تماس: 02612237375) آدرس: کرج - خیابان چالوس - روبروی پارک بسیج

مشخصات فنی کابل
نویسنده : الکترومیلاد - ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٩
 

شرکت توزیع نیروی برق مرکز تهران

مشخصات فنی کابل

تهیه شده در کمیته تخصصی شرکت توزیع برق مرکز

مقدمه :

جزوه موجود به عنوان مشخصات فنی کابل های مورد استفاده در شبکه های توزیع و بر مبنای استانداردهای

و استانداردهای وزارت نیرو تهیه شده است این جزوه علاوه بر مشخصات فنی (VDE , IEC) ملی ، بی ن المللی

، دارای پیوست تکمیلی نیز می باشد که بر اساس بازدیدهای صورت گرفته از کارخانجات کابل سازی تهیه شده

و ضمن کمک به امتیاز دهی به سازندگان می تواند مورد استفاده سازندگان فنی نیز باشد.

اعضای کمیته تخصصی شرکت توزیع برق مرکز


شرکت توزیع نیروی برق مرکز تهران

مشخصات فنی کابل

تهیه شده در کمیته تخصصی شرکت توزیع برق مرکز

مقدمه :

جزوه موجود به عنوان مشخصات فنی کابل های مورد استفاده در شبکه های توزیع و بر مبنای استانداردهای

و استانداردهای وزارت نیرو تهیه شده است این جزوه علاوه بر مشخصات فنی (VDE , IEC) ملی ، بی ن المللی

،دارای پیوست تکمیلی نیز می باشد که بر اساس بازدیدهای صورت گرفته از کارخانجات کابل سازی تهیه شده

و ضمن کمک به امتیاز دهی به سازندگان می تواند مورد استفاده سازندگان فنی نیز باشد.

اعضای کمیته تخصصی شرکت توزیع برق مرکز

١- رضا فراهانی ( رئیس کمیته )

٢- حسن جلالی

٣- امیر کاظم بخشی

۴- نصراله حسینمردی

۵- محمد شهریاری

۶- محمد نقی عدل واریان

٧- حمیدرضا منصوری ( دبیر کمیته )

scope -١

کابل یک یا چند هادی ( تک یا چند رشته ) است به طوری که هر هادی به وسیله عایق واحدی عایق کاری شده است .

ومجموعه هادیهای عایق دار نیز در داخل یک پوشش اضافی قرار گرفته باشد.

کابل از قسمتهای زیر تشکیل شده است .

١- هادیها : -١

هادیها باید از کلاس ١ یا ٢ و از جنس مس یا آلومینیوم مطابق استاندارد شماره ٣٠٨۴ ( هادیها سیم وکابل ) باشند .

١- عایق : -٢

عایق باید به صورت دی الکتریک یکپارچه اکسترود شده ویکی از موارد زیر باشند:

PE یا PVC/B الف- ترمو پلاستیک

XLPE : ب- الا ستومریک

١- پوشش الکترو استاتیکی رشته ها : -٣

١ پرده پوشش الکترو استاتیکی هادی -٣-١

این پوشش غیر فلزی بوده وشامل نوارهای نیمه هادی یا لایه هایی از ترکیبات نیمه هادی اکسترود شده و یا ترکیبی

از هر دوی اینها می باشد .

١- پوشش الکترو استاتیکی عایق -٣-٢

الف- قسمت غیر فلزی مستقیمّا روی عایق هر رشته ب ه کار رفته واز یک نوار نیمه هادی یا لایه ای از ترکیب نیمه

هادی اکسترود شده ویا ترکیبی از مواد یا هر کدام از آنها با اندود نیمه هادی می باشد .

ب- قسمت فلزی روی هر رشته منفرد یا کل رشته ها اعمال می گردد .و بایستی از یک یا تعدادی نوار یا مفتول بافته

شده ویا یک لایه هم مرکز یا ترکیبی از مفتولها و نوارها تشکیل شده باشد .

١- نوار مسی -۴

به صورت مارپیچی روی پوشش الکترو استاتیکی فلزی قرار می گیرد.

١- غلاف فلزی بایستی به صورت غلاف سربی با شد. -۵

١- زره -۶

زره می تواند یکی از موارد زیر باشد.

الف- زره با مفتول تخت

ب- زره با مفتول گرد

زره با نوار دوتایی

مفتولها باید از جنس فولاد گالوانیزه ، فولاد با اندود سرب، آلومینیوم یا آلیاژ آلومینیوم باشد . نوارها باید فولادی ،

فولاد گالوانیزه آلومینیوم یا آلیاژ آلومینیوم باشد . نوارهای فولادی باید از نوع گرم یا سرد نورد شده ب ا کیفیت

تجاری باشند.

١- غلاف خارجی غیر فلزی -٧

پلی اتیل ن ) و یا ترکیبات الاستومرو لکانیزه شده ( پلی ، pvc ) غلاف خارجی باید شامل ترکیبات ترمو پلاستیک

کلروپرن ، کلر وسولفو نیت پلی اتیلن ) باشد.

٢- محدوده کاربرد :

٢- ولتاژ نامی -١

٠/۶۶,٣۵١٢ولتاژ خط نول ١٩

١١١٢٠ولتاژ خط ٣٣

١٢٢۴ولتاژ ماکزیمم ٣۶

٢- حداکثر دما نام بر عایقها -٢

کارکرد عادی اتصال کوتاه ( ثانیه)

١۶٠٧٠PVC

١٣٠٧٠PE

٢۵٠٩٠XLPE

٢- حداکثر دما بری هادی ها : -٣

٩٠درجه تا ٩۵ درجه

٣- تعاریف :

الف- مقدار نامی : مقداری که به وسیله آن یک کمیت طراحی شده واغلب در جداول استفاده می شود .

ب- مقدار ماکزیمم : حداکثر مقداری که یک تجهیز می تواند در آن مقدار مورد استفاده قرار گیرد .

پ - آزمون معمول : این آزمونها توسط سازنده روی تمام طول کابلهای ساخته شده جهت اثبات کیفیت انجام می گیرد.

ت- آ زمونهای ویژه : این آزمونها توسط سازنده بر روی نمونه های تکمیل شده کابل یا اجزاء گرفته شده از آن با

تناوب مشخص صورت می گیرد وهدف آن تعیین تطابق محصول تمام شده با مشخصات طراحی می باشد.

ث- آزمونهای نوع ی : این آزمون توسط کارخانه سازنده قبل از عرضه محصول روی نمو ن ه ای از کابل که تحت

پوشش استاندارد می باشد و به منظور اثبات اینکه مشخصات مورد نظر را داشته باشد صورت می گیر د . این آزمونها

بعد از انجام نیاز به تکرار ندارند مگر آنکه تغییرات ایجاد شده در کابل یا طراحی که مشخصه های اجرایی را تغییر

دهند صورت پذیرد .

ج- پوشش الکترواستاتیکی هادی : پوششی که عمومّا از جنس نیمه هادی بوده وروی مفتولهای به هم تابیده کشیده

می شود تا با یکنواخت کردن سطح هادی و میدان روی آن از تخلیه جزئی بین فواصل احتمالی عایق و هادی

جلوگیری کند.

ج پوشش الکترو استاتیکی عایق :

پوششی که عمومّا جنس آن از نوع نیمه هادی بوده روی هر عایق هر رشته کشیده می شود این لایه میدان

الکتریکی رشته ها را محدود کرده و از تخلیه جزیی و نشت جریان بین رشته ها وسایر لایه های دیگر جلوگیری

می کند.

ح پوشش الکترواستا تیک فلزی :

این پ و شش از تعدادی نوار با لایه هم مرکز از مفتولها ویا ترکیبی از مفتولها ونوار تشکیل شده است که به

صورت جدا روی هر رشته یا روی هر سه رشته کشیده می شود و برای زمین کردن جریانهای نشتی ایجاد شده

در محیط کاربرد دارد وجریانات را به صورت طولی از خود عبور داده و زمین می کند.

۴- استانداردها:

،IEC245 ،IEC227 ،IEC228A,IEC38,IEC540,IEC502,IEC230,IEC - استاندارد های 183

IEC55 ،IEC331 ،IEC332

٣٠٨۴،٣١١٢،- استانداردهای ملی شماره ٣۵۶٩

- استانداردهای وزارت نیرو

۵- مشخصات فنی کالا

جدول مشخصات فنی به پ ی وست می باشد همچنین مقادیر مشخصات فنی برای کابلهای رایج در شرکتهای توزیع

نیز به پیوست می باشد .

۶- آزمونها:

(Routine test) ۶- آزمونهای معمول -١

Routine test table

ردیف شرح آزمون واحد روش آزمون حد قابل قبول نتیجه آزمون

بر حسب سطح مقطع مطابق

جداول پیوست

طبق بند ۵ از

استاندارد ٣٠٨۴

ملی ایران

اهم بر

کیلومتر

اندازه گیری مقاومت

الکتریکی هادیها

١

2/5 U. مطابق استاندارد

٣١١٢ملی ایران

٢آزمون ولتاژ کیلوولت

٢٠پیکوکولن و کمتر برای

XIPE ،PE

PVC ۴٠پیکوکولن و کمتر برای

مطابق بند ٣ از

استاندارد ٣١١٢

ملی ایران

پیکو

کولن

آزمون تخلیه جزئی

(مخصوص کابلهای

٢٠کیلوولت )

٣

ولتاژ نامی بین هادی ها و زمین می باشد . :UO

(Sample test ) ۶ آزمونهای ویژه -٢

Sample test table

ردیف شرح آزمون واحد روش آزمون حد قابل قبول نتیجه آزمون

مطابق

استاندارد ملی

ایران

١بررسی هادی ها ----

برای عایق

Tm>tn-(0/1+/1tn)

برای غلاف

Tm>tn-(0/1+0/15 tn)

مطابق جداول پیوست

مطابق بند ۴ از

استاندارد ٣١١٢

ملی ایران

مطابق بند ۴ از

استاندارد ٣١١٢

ملی ایران

میلیمتر

میلیمتر

کنترل ابعاد

اندازه گیری ضخامت عایق و غلاف غیر فلزی

اندازه گیری ضخامت غلاف سربی و مفتولها و

نوارهای زره بندی و قطر خارجی

٢

٢-١

٢-٢

مطابق بند ١۴ از ٢٠٠

استاندارد ٣١١٢

ملی ایران

درجه C XLPE ٣آزمون تحمل گرمایی برای عایق

٣u. مطابق

استاندارد ٣١١٢

ملی ایران

۴آزمون الکتریکی (برای کابلهای ٢٠ کیلوولت ) کیلوولت

type test ۶- آزمونهای نوعی -٣

برای کابلهای ٢٠ کیلوولت) )Electrical type test table

ردیف شرح آزمون واحد روش آزمون حد قابل قبول نتیجه آزمون

٢٠پیکو کولن برای

و ۴٠ پیکو کولن و کمتر برای XLPE,PE

PVC

مطابق بند ٣ از استاندراد

٣١١٢ملی ایران

١آزمون تخلیه جزئی پیکو کولن

1/5 U. مطابق استاندارد ٣١١٢

ملی ایران

آزمون بخش به پیکو کولن

علاوه آزمون تخلیه

جزئی

٢

مطابق استاندارد ٣١١٢ مطابق جداول پیوست ١

ملی ایران

--- tan اندازه گیری 8

به صورت تابعی از

ولتاژ واندازه گیری

ظرفیت

٣

مطابق استاندارد ٣١١٢ مطابق جداول پیوست ١

ملی ایران

به ---- tan اندازه گیری 8

صورت تابعی از دما

۴

1/5 U. مطابق استاندارد ٣١١٢

ملی ایران

آزمون دوره گرمایی پیکو کولن

بعد آزمون تخلیه

جزئی

۵

مطابق استاندارد ٣١١٢ مقارم در برابر ده بار ولتاژ ضربه

ملی ایران

آزمون ایستادگی در کیلوولت

برابر ضربه

۶

1/5 U. مطابق استاندارد ٣١١٢

ملی ایران

٧آزمون فشار قوی کیلوولت

مقدار حداکثر ولتاژی که تجهیز می تواند در آن مورد استفاده قرارگیرد . :UM

برای کابلهای فشار ضعیف ) ) Electrical type test table

ردیف شرح آزمون واحد روش آزمون حد قابل قبول نتیجه آزمون

٣۶/ مطابق استاندارد ملی ثابت مقاومت عایق ٧

ایران

اندازه کیری مقاومت اهم کیلومتر

عایق در درجه حرارت

محیط

١

/ مطابق استاندارد ملی ثابت مقاومت عایق ٠٣٧

ایران

اندازه گیری مقاومت اهم کیلومتر

عایق در حداکثر دمای

نامی

٢

٣UO مطابق استاندارد ملی

ایران

٣آزمون ولتاژ کیلوولت

برای کابلهای ٢٠ کیلوولت وفشارضعیف) ) NON-Eletrical type test table

ردیف شرح آزمون واحد روش آزمون حد قابل قبول نتیجه آزمون

Tm>tn-(0.1+0/1)tn

میلیمتر

مطابق بند ۴ استاندارد ٣١١٢ ملی

ایران

اندازه گیری میلیمتر

ضخامت عایق

١

Tm>tn-(0.1+0/15)tn مطابق بند ۴ از استاندارد ٣١١٢

ملی ایران

اندازه گیری میلیمتر

ضخامت غلافهای

غیر فلزی

٢

مطابق بند ۵ و ۶ از استاندارد مطابق جداول پیوست ١

٣١١٢ملی ایران

آزمونهای تعیین

خواص مکانیکی

عایق وغلاف قبل

وبعد از کهنگی

٣

مطابق بند ۶ از استاندارد ٣١١٢ مطابق جداول پیوست ١

ملی ایران

آزمایش کهنگی

روی قطعات کابل

کامل شده

۴

1/5 مطابق بند ٧ از استاندارد ٣١١٢

ملی ایران

mg/cm آزمون تلفات جرم 2

روی غلافهای

PVC

۵

مطابق بند ٨ از استاندارد ٣١١٢ مطابق جداول پیوست ١

ملی ایران

آزمونهای غلاف

در PVC وعایق

دماهای بالا

۶

مطابق بند ٩ از استاندارد ٣١١٢ مطابق جداول پیوست ١

ملی ایران

آزمونهای غلاف

در PVC وعایق

دماهای پایین

٧

مطابق بند ١٠ از استاندارد ٣١١٢ یک ساعت تداوم در ١۵٠ درجه

ملی ایران

درجه C آزمون شوک

حرارتی برای

PVC

٨

0.4 مطابق بند ١٢ از استاندارد ٣١١٢

ملی ایران

اندازه گیری

شاخص جریان

PE ذوب عایق

٩

200 مطلبق بند ١۴ از استاندارد ٣١١٢

ملی ایران

درجه C آزمون تحمل

گرمایی برای

XLPE

١٠

+ حداکثر تغییرات مجاز% ۴٠

مطابق بند ١۵ از استاندارد ٣١١٢

ملی ایران

آزمون غوطه

وری در روغن

برای غلافهای

الاستومری

١١

مقدار اندازه گیری شده :tm

مقدار نامی :tn

ردیف شرح آزمون واحد روش آزمون حد قابل قبول نتیجه آزمون

مطابق بند ١٩ از استاندارد ١

٣١١٢ملی ایران

mg cm آزمون جذب آب روی 2

عایق

١٢

٢,۵ % مقدار نامی

و ١۵,۵ % رو اداری

مطابق بند ١٨ از استاندارد

٣١١٢ملی ایران

اندازه گیری مقدار دوره %

PE غلافهای

١٣

مطابق بند ٢٠ از استاندارد ۴

٣١١٢ملی ایران

آزمون انقباض برای عایق %

XLPE,PE

١۴

مطابق جداول

پیوست

مطابق استاندارد ٣١١٢

ملی ایران

١۵آزمون بخش ویژه

مطابق بند ١٧ از استاندارد ٢٠٠

٣١١٢ملی ایران

درجه C آزمون پایداری حرارتی

PVE/B عایقی

١۶

٧- بسته بندی

٧- نشانه گذاری : -١

٧ روی سطح خارجی کابل مشخصات زیر به صورت خوانا آورده شود. -١-١

- کابل الکتریکی

- ولتاژ طراحی

- شماره استاندارد

- مشخصه کارخانه سازنده

- تعداد رشته ها

- متراژ کابل نسبت به ابتدای کابل

٧- سال ساخت -١-٢

٧ علامت توسعه وسازمان تضمین کننده کیفیت -١-٣

٧- بسته بندی : -٢

انتهای کابل باید سرپوش مناسب بسته شود تا از نفوذ رطوبت وآب جلوگیری شو د . کابل بایستی بر روی قرقره

مناسب و نو که کابل را از صدمه و زیان محافظت کند پیچیده شود وانتهای ک ابل ها که از قرقره بیرون آمده محافظت

شده باشد.

بر روی فلنچ هر قرقره باید ولتاژ نامی طول کابل نوع کابل ومقطع واندازه آن ووزن ناخالص قرقره ونام

کارخانه وسال ساخت نیز مشخص شده باشد ، ضمنّا جهت چرخش قرقره بایستی توسط علامتهای جهت دارد

مشخص شده باشد.

- قرقره مطابق ١٢٨٢ ملی ایران ( پیوست ٢) می باشد.

فرم مشخصات فنی تجهیزات

( کابلهای فشار متوسط و فشار ضعیف )

ردیف توضیحات مشخصات فنی

١اطلاعات عمومی

١تعداد فاز ( تکفاز/ سه فاز) -١

٢ولتاژ نامی سیستم ( ولت موثر) -١

٣حداکثر ولتاژ سیستم( ولت موثر) -١

۴سیستم زمین -١

٢شرایط محیط

١ارتفاع از سطح دریا (متر) -٢

٢حداکثر درجه حرارت محیط (درجه سانتیگراد) -٢

حداکثر درجه حرارت متوسط روزانه در مدت ٢۴ ساعت

(درجه سانتیگراد)

٣-٢

۴حداقل دما (درجه سانتیگراد) -٢

۵دمای زمین (حداقل/حداکثر) ( درجه سانتیگیراد) -٢

۶عمق کانال کابل گذاری (سانتیمتر) -٢

(1C CM/W) ٧ مقاومت حرارتی زمین -٢

وضعیت خورندگی خاک ونوع مواد شیمیایی یا معدنی

اطراف کابل

٨-٢

٩وضعیت خاک اطراف کابل از نظر وجود حیوانات جونده -٢

(Ω km)

فرم مشخصات فنی وتجهیزات

( کابلهای فشار متوسط )

ردیف توضیحات مشخصات فنی

٧مشخصات فنی اجزاء

١نوع کابل (تک رشته / سه رشته /...) -٧

٢نوع هادی (مفتولی / مفتولی به هم تابیده /...) -٧

٣جنس هادی (آلومینیوم / مس) -٧

۴تعداد واندازه مفتول هادیها (میلیمتر) -٧

۵تعداد واندازه مفتول هادیها (میلیمتر مربع) -٧

۶شکل هادیها (گرد / قطاعی) -٧

٧قطر هادی (میلیمتر) -٧

٨پوشش الکترواستاتیکی روی هادی : -٧

١ضخامت لایه ( میلیمتر) -٨-٧

٢نوع لایه نیمه هادی -٨-٧

٩عایق کابل -٧

١نوع عایق -٩-٧

٢ضخامت عایق (میلیمتر) -٩-٧

٣قطر خارجی بر روی عابق -٩-٧

40C,30C,20C ۴مقاومت عابق کابل در -٩-٧

ردیف توضیحات مشخصات فنی

(K0M/W) 40C,30C,20C ۵مقاومت حرارتی عایق کابل در -٩-٧

١٠پوشش الکترو استاتیکی روی عایق: -٧

١ضخامت لایه (میلیمتر) -١٠-٧

٢نوع لایه نیمه هادی -١٠-٧

١١پوشش الکترواستاتیکی فلزی (در صورت کاربرد): -٧

١جنس مفتولها(میلیمتر) -١١-٧

٢تعداد واندازه مفتولها(میلیمتر) -١١-٧

٣سطح مقطع معادل (میلیمتر مربع) -١١-٧

طرفیت جریان اتصال کوتاه (با توجه به شرایط ذکر شده در انتهای جدول

(KA)( شماره ٢

۴-١١-٧

۵ضخامت وجنس نوار روی پوشش در صورت کاربرد -١١-٧

١٢زره کابل (بله / خیر) -٧

١جنس زره -١٢-٧

٢ضخامت زره (میلیمتر) -١٢-٧

١٣جنس مواد پرکننده -٧

١۴غلاف خارجی: -٧

١جنس غلاف خارجی -١۴-٧

٢ضخامت غلاف خارجی -١۴-٧

١۵وزن هر کیلومتر کابل (کیلوگرم در کلیومتر) -٧

١۶حداقل شعاع خمش (میلیمکتر) -٧

٨مشخصات فنی والکتریکی

١فرکانس (هرتز) -٨

٢ولتاژ نامی طراحی شده (کیلوولت/ کیلوولت) -٨

ردیف توضیحات مشخصات فنی

٣حداکثر ولتاژ سیستم (کیلوولت) -٨

20 درجه )(کیلوولت) C ۴ولتاژ نامی فرکانس صنعتی ( ١ دقیقه در -٨

۵ولتاژ ایستادگی در مقابل ضربه (کیلوولت پیک )(در ٢٠ درجه سانتیگراد) -٨

۶استقامت عایقی( کیلوولت بر میلیمتر) -٨

DC( ٧ حداکثر مقاومت هر هادی در ٢٠ درجه سانتیگراد (اهم بر کیلومتر -٨

90 در شرایط بهره برداری  کیلومتر/اهم) C ٨مقاومت موثر هر هادی در -٨

اندوکتانس در هرفاز در حالت بهره برداری سه فاز (میلی هانری بر

کیلومتر)

٩-٨

١٠ظرفیت خازنی (میکرو فاراد بر کیلومتر) -٨

١١جریان نشتی در هر فاز (آمپر بر کیلومتر) -٨

١٢حداکثر جریان پیوسته با توجه به شرایط انتهای جدول شماره ٢ (فاز/آمپر) -٨

: ١٣ حداکثر مدت تداوم اتصال کوتاه با توجه به شرایط انتهای جدول شماره ٢ -٨

50 (ثانیه ) KA ١برای -١٣-٨

۴٠ (ثانیه ) KA ٢برای -١٣-٨

30 (ثانیه ) KA ٣برای -١٣-٨

20 (ثانیه ) KA ۴برای -١٣-٨

حداکثر جریان خطای مجاز در پوشش الکترواستاتیکی فلزی در یک ثانیه

(آمپر)

١۴-٨

١۵حداکثر درجه حرارت مجاز هادی :( درجه سانتیگراد) -٨

١بطور دائم -١۵-٨

٢برای ٣٠٠ ساعت در سال (اضافه بار اضطراری) -١۵-٨

٣برای ١٠٠ ساعت در سال ( ١١٧ درصد اضافه بار) -١۵-٨

۴برای ٣ ساعت ( ١١٧ درصد اضافه بار) -١۵-٨

۵برای ٢ ساعت ( ١١٧ اضافه بار ) -١۵-٨

۶برای ١ ساعت ( ١١٧ درصد اضافه بار ) -١۵-٨

٧برای ١ ثانیه (حداکثر جریان اتصال کوتاه ) -١۵-٨

٨برای ۵ ثانیه حداکثر جریان اتصال کوتاه ) -١۵-٨

١۶حداکثر درجه حرارت مجاز کابل -٨

ردیف توضیحات مشخصات فنی

(C) ١برای هادی -١۶-٨

(C) ٢برای عایق کابل -١۶-٨

١٧حداکثر درجه حرارت پوشش فلزی -٨

١برای یک ثانیه (درجه سانتیگراد) -١٧-٨

٢برای ۵ ثانیه( درجه سانتیگراد) -١٧-٨

١٨حداکثر میدان الکتریکی در ولتاژ ماکزیمم بهره برداری -٨

(KV/MM) ١روی هادی -١٨-٨

(KV/MM) ٢روی پوشش الکترو استاتیکی هادی -١٨-٨

١٩حداکثر میدان الکتریکی در ولتاژ ضربه ماکزیمم -٨

(KV/MM) ١ روی هادی -١٩-٨

(KV/MM) ٢ روی پوشش الکترواستاتیکی هادی -١٩-٨

حداکثر ضریب تلفات دی الکتریک در ولتاژ ماکزیمم در درجه حرارت ٩٠

درجه سانتیگراد

٢٠-٨

(KW/MM) ٢١ تلفات دی الکتریک سه فاز -٨

(KW/KM) ٢٢ مجموع تلفات نشتی -٨

تلفات غلاف به صورت سه فاز در شرایط مشخص شده در انتهای جدول

(KW/KM) شماره ٢

٢٣-٨

(KW/KM) ٢٣- ٢۴ تلفات سه فاز هادیها با توجه به شرایط بند ٨ -٨

(KW/KM) ٢٣- ٢۵ مجموع تلفات سه فاز با توجه به شرایط بند ٨ -٨

30 درجه C 90 درجه و دکای هوای C امپدانس سه فاز مدار در دمای هادی

وفرکانس نامی

٢۶-٨

١مولفه مثبت (کیلومتر/اهم) -٢۶-٨

٢مولفه منفی(کیلومتر/اهم) -٢۶-٨

٣مولفه صفر( کیلومتر/اهم) -٢۶-٨

درصد افت ولتاژ در بارنامی در هر کیلومتر کابل با توجه به شرایط انتهای

COS = ٠/ جدول شماره ٢ و ٧

٢٧-٨

ضریب جذب وحداکثر شدت تشعشع نور خورشید برای سطح کابل

(KW/MM)

٢٨-٨

(N). ٢٩ نیروی کششی مجاز کابل هنگامی که توسط جوراب کابل کشیده شود -٨

ردیف توضیحات مشخصات فنی

٣٠وزن رطوبت بر میلیمتر مکعب از عایق (گرم) -٨

٣١عمق مفید مورد انتظار کابل در شرایط نصب در زمین (سال ) -٨

٩ابعاد و اوزان

١ابعاد قرقره کابل -٩

٢طول کابل روی قرقره -٩

٣وزن کل قرقره با کابل -٩

مشخصات فنی وداده های تضمین شده برای کابلهای فشار ضعیف توزیع

مشخصات

فنی

ردیف توضیحات

مشخصات فنی اجزاء

نوع کابل ١

( نوع هادی (مفتولی / مفتولی به هم تابیده / ٠٠٠

جنس هادی (آلومینیوم /مس)

تعداد واندازه هادیها (میلیمتر مربع )

تعداد واندازه مفتول هادیها (میلیمتر مربع )

شکل هادیها (گرد / قطاعی)

قطر هادی ( میلیمتر)

نوع عایق

۴٠درجه C ،٣٠درجه C ،٢٠درجه C مقاومت عایق کابل در

(K.m/W) ۴٠درجه C ،٣٠درجه C ،٢٠درجه C مقاومت حرارتی عایق کابل در

ضخامت عایق ( میلیمتر )

حداقل ضخامت عایق بین هادیها (میلیمتر)

هادی هم مرکز ( بله / خیر)

مقطع معادل ( میلیمتر مربع )

مقطع هر مفتول ( میلیمتر مربع )

نوع غلاف خارجی

ضخامت غلاف خارجی ( میلیمتر )

زره (بله / خیر)

ضخامت زره (میلیمتر )

نوع زره

وزن هر کیلومتر کابل ( کیلوگرم در کیلومتر )

مشخصات فنی و الکتریکی

فرکانس (هرنز)

ولتاژ نامی طراحی شده (کیلوولت / کیلوولت )

حداکثر ولتاژ سیستم (کیلوولت )

جریان نامی ( در ٢٠ و ۴٠ درجه سانتیگراد )

هادیهای اصلی ( آمپر - موثر )

هادی هم مرکز (آمپر - موثر )

حریان اتصال کوتاه نامی

هادیهای اصلی ( آمپر - موثر )

هادی هم مرکز (آمپر - موثر )

مدت زمان اتصال موتاه ( ثانیه)

٧

١-٧

٢-٧

٣-٧

۴-٧

۵-٧

۶-٧

٧-٧

٨-٧

٩-٧

١٠-٧

١١-٧

١٢-٧

١٣-٧

١-١٣-٧

٢-١٣-٧

١۴-٧

١۵-٧

١۶-٧

١-١۶-٧

٢-١۶-٧

١٧-٧

٨

١-٨

٢-٨

٣-٨

۴-٨

١-۴-٨

٢-۴-٨

۵-٨

١-۵-٨

٢-۵-٨

۶-٨

(Ω/ KM)

مشخصات

فنی

ردیف توضیحات

حداکثر مقاومت هادی هرفازو هادی هم مرکز در ٢٠ درجه سانتیگراد با جریان

مستقیم (اهم بر کیلومتر )

اندوکتانس هر فاز (میلی هانری بر کیلومتر )

ظرفیت خازنی (میکرو فاراد بر کیلومتر )

حداکثر دمای مجاز کابل در شرایط کار عادی (درجه سانتیگراد )

حداقل دمای مجاز برای نصب (درجه سانتیگراد)

حداقل شعا ع خمش (میلیمتر )

کل تلفات در جریان نامی (کیلووات بر کیلومتر )

درصد افت ولتاژ در شرایط بار نامی در هر کیلومتر (%) (با توجه به شرایط )

(COS ϑ ) = ٠/ انتهای جدول شماره ٢ و ٧

امپدانس متقارن مثبت ( اهم در کیلومتر )

(KW/mm ضریب جذب و حداکثر شدت تشعشع نور خورشید برای سطح کابل ( 2

(N ). نیروی کششی مجاز کابل هنگامیکه نوسط جوراب کابل کشیده شود

عمر مفید مورد انتظار کابل در شرایط نصب در زمین (مطابق شرایط مشخص

( شده در انتهای جدول شماره ٢

ابعاد و اوزان

ابعاد قرقره کابل

طول کابل روی قرقره (متر)

وزن کل قرقره با کابل (کیلوگرم )

٧-٨

٨-٨

٩-٨

١٠-٨

١١-٨

١٢-٨

١٣-٨

١۴-٨

١۵-٨

١۶-٨

١٧-٨

١٨-٨

١٩-٨

٩

١-٩

٢-٩

٣-٩

٨- نشانه های شناسائی کابلها

نوع کابل نشانه شرح

آلمان VDE کابل مطابق مشخصات استاندارد N NYY

عایق از جنس پی وی سی Y

غلاف از جنس پی وی سی Y

حفاظ شامل هادیهای هم مرگز از سیستمهای مسی و نوار C NYCY

مسی به صورت مارپیچ

حفاظ شامل سیمهای مسی هم مرکز موجی شکل و نوار مسی CW NYCWY

مارپیچی

غلاف سربی K NYKY

زره از سیمهای فولادی گالوانیزه با مقطع گرد R NYRGY

نوار فولادی گالوانیزه مارپیچی G

زره از سیمهای فولادی گالوانیزه تخت F NYFGY

حفاظ از ماده نیمه هادی ، به علاوه سیمهای مسی و نوار SE NYSEY

مسی مار پیچ بر روی هسته ها

(PE) 2 عایق پلی اتیلن Y N2YSY

حفاظ از ماده نیمه هادی ، به علاوه سیمهای مسی ونوار S

مسی مارپیچی

(XLPE) 2 عایق از جنس پلی اتیلن مستحکم X N2XSY

غلاف سربی روی هسته ها (شامل لایه فیبری زیرین ) K NKBA

زره از نوع فولادی دوبل B

پوشش از آمیزه نخ کنفی A

هادیهای آلومینیومی A NAKLEY

غلاف نازک آلومینیومی KL

حفاظ ضد خوردگی ویژه شامل نوار پلاستیکی آغشته به E

ترکیبات قیری

غلاف خارجی پی وی سی Y

غلاف سربی روی هر یک از هسته ها EK NEKEBY

حفاظ از کاغذ فلزی روی هر هسته و نوار مسی پارچه ای H NHKBA

بافته شده بر روی مجموعه هسته ها

جدول مقادیر مشخصات فنی برای کابلهای مصرفی رایج در شرکتهای توزیع برای کابلهای فشار ضعیف

No

ردیف

Number

norminal

area(mm)

تعدادوسطح

مقطع

Cable type

نوعآابل

Rated voltage(V)

ولتاژنامی

Curreat

capacity (A)

At25c

inground

جریانمجاز (در

خاک )

Number D iameter of

strand(mm)

تعدادوقطررشتهها

Insulation

thickness

(mm)

ضخامتعایق

Filler

thickness

(mm)

ضخامتفیلر

Overall

sheat

thickness

(mm)

ضخامت

روآش

Mean

overal

diameter

(mm)

قطرتقریبی

نهایی

Weight

approx

(kg/km)

وزنتقریبی

Max

conduction

resistance

(km)(at20c)

ماآزیمممقاومت

هادی

Standard

code

آداستاندارد

1 2*1.5 NYY 450-750 30 1*1.38 0.8 0.7 1.8 11 171 12.1 IEC502

ISIR1607

2 2*2.5 NYY 450-750 41 1*1.78 0.8 0.7 1.8 11.80 209 7.41 ISIR1607

IEC502

3 2*6 NYY 450-750 66 1*2.76 0.9 0.7 1.8 14.1 339 3.08 SIRI607

IEC502

4 4*6 NYY 450-750 58 1*2.76 0.9 0.7 1.8 15.9 487 3.08 ISIR1607

IEC502

5 4*10 NYY 450-750 77 1*3.57 1.1 0.7 1.8 18.9 730 1.83 ISIRI607

IEC502

6 4*16 NYY 450-750 100 7*1.70 1.1 1.1 2.0 23.8 1184 1.15 ISIRI607

IEC502

7 5*16 NYY 300-500 87 7*1.70 1 0.8 1.6 24.3 1307 1.15 ISIRI607

8 3*50/25 NYY 0.6/1KV 185 14*1.78/7*2.14 1 --- 2.0 28.4 2228 0.387 IEC502

9 3*70/35 NYY 0.6/1KV 230 19*2.14/7*2.52 1.2 --- 2.0 31.0 2414 0.268 IEC502

10 3*95/50 NYY 0.6/1KV 275 19*2.52/19*1.78 1.4 --- 202 36 4024 0.193 IEC502

11 3*120/70 NYY 0.6/1KV 315 37*2.03/19*2.52 1.4 --- 202 38.8 5002 0.153 IEC502

12 3*150/70 NYGBY 0.6/1KV 265 37*2.52 1.8 205 47.2 6468 0.124 IEC502

13 4*185 NAYGBY 0.6/1KV 400 37*2.65 2.0 208 55.6 5940 0.164 IEC502

14 1*240 NYY 0.6/1KV 720 61*2.25 2.2 --- 109 28.20 2614 0.0754 IEC502

3 کیلوولت را برای ۵ دقیقه داشته باشد. / - کلیه کابلها باید قدرت تحمل ولتاژ 5

(Insulation/sheath:pvc/pvc). می باشد PVC - ماده مورد استفاده جهت عایق و روکش خارجی

- رنگ رشته ها به صورت زیر باشد :

کابل دو رشته : آبی (نول ) مشکی (فاز )

کابل چهاررشته : آبی (نول) زرد قرمز مشکی (سه فاز )

کابل پنج رشته : آبی (نول ) زرد قرمز مشکی (سه فاز ) سبز و زرد راه راه (ارت )

- رنگ کابل مشکی باشد.

جدول مقادیر مشخصات فنی برای کابلهای مصرفی رایج در شرکتهای توزیع برای کابلهای ٢٠ کیلوولت

تعداد ردیف

وسطح

ضخامت قطر جریان ولتاژ رله ها

عایقی

قطر ضخامت

نهایی

وزن

تقریبی

ماکزیمم

مقاومت

کد

استاندارد

١١*۵٠/١۶NYY ١٢/٢٠(٢۴)KV ٢١٠١۴*١/٧٨/٧*١/٧٠۵/۵٢/۵٢٩١١٨٨٠/٣٨٧IEC502

٢١*١٨۵/٢۵NA2*SY ١٢/٢٠(٢۴)KV ٣٢٣٣٧*٢/۶۵/٧*٢/١۴۵/۵٢/۵۴٨۵٧٧٧٠/١۶۴IEC502

کابل خود نگهدار

کابل خود نگهدار

: SCOPE الف

کابل خود نگهدار شامل سه کابل تک رشته ای می باشد که بر روی یک نگهدارنده فولادی تابیده

شده اند و نگهدارنده سیمی است که کابلها را نگهداشته ولی جریانی از آن عبور نمی کند .

کابل خود نگهدار از قسمتهای زیر تشکیل شده است .

١- هادی :

جنس هادی کابل از آلومینیوم و سطح مقطع آن دایره ای شکل و شامل چندرشته می باشد .

باشد. ISIRI هادی کابل باید مطابق با استاندارد ٣٠٨۴

٢- پوشش الکترواستاتیکی روی هادی :

از جنس پلاستیک نیمه هادی می باشد.

٣- عایق کابل :

جنس عایق کابل باید از نوع پلی اتیلن کراس لینک باشد.

عایق کابل باید در برابر عوامل جوی محیط نصب و همچنین پرتو خورشید مقاوم باش د . به

طوری که در طول بهره برداری هیچگونه شکاف و یا اثرات زیان آوری روی آن مشاهده نگردد.

۴- پوشش الکترواستاتیکی روی عایق :

از جنس پلاستیک نیمه هادی و کاغذ نیمه هادی باشد.

۵- پوشش الکترواستاتیکی فلزی :

این پوشش باید از جنس آلومینیوم باشد.

۶- غلاف :

غلاف باید از جنس پلاستیک مقاوم در برابر عوامل جوی باشد.

٧- نگهدارنده:

نگهدارنده باید از سیم فولادی باشد.

ب- محدوده کاربرد :

ولتاژ نامی کابلهای خود نگهدار فشار متوسط در حالت عادی ٢٠ کیلوولت و حدا ک ثر ولتاژ ٢۴

کیلوولت می باش د . و کابلهای فشار ضعیف در حالت عادی ۶٠٠ ولت و حداکثر یک کیلوولت می

باشد.

ج- مشخصات فنی :

جدول مشخصات فنی کالا و همچنین مقادیر مشخصات فنی برای یک نمونه از کابل خود

3) در صفحات بعد آمده است . *95/ نگهدارنده رایج در شبکه توزیع ( 70

مشخصات فنی کابل خود نگهدار

ردیف توضیحات مشخصات فنی

نوع کابل

جنس هادی

سطح مقطع فاز/ نول (میلیمتر مربع )

حداکثر قطر هادی فاز/ حداکثر قطر هادی نگهدارنده (میلیمتر)

حداقل ضخامت عایق (میلیمتر)

وزن کابل در هر کیلومتر

سطح مقطع غلاف مسی کابل

جنس پوشش نیمه هادی کابل

جنس و ضخامت لایه های عایق کابل

جنس آلیاژ سیم نگهدارنده

سطح مقطع سیم نگهدارنده

کشش مجاز سیم نگهدارنده

ولتاژ طراحی

آمپراژ مجاز

ظرفیت خازنی و سلفی کابل

افت توان در هر کیلومتر کابل

١

٢

٣

۴

۵

۶

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١۴

١۵

١۶

٣*٩۵/ مقادیر مشخصات فنی بر کابل خود نگهدار ٧٠

ردیف توضیحات مقدار مشخصات فنی

3*95/70

آلومینیوم

0/6/1KV

95/70 mm

11/7/9/9

1.4

90N/mm بزرگتر از

28 (نانوو اهم متر) / کمتر از 264

پلی اتیلن

سیاه

آلومینیوم

٧رشته

(N/mm) ٢٩۴

32 (نانو و اهم متر) / کمتر از 8

نوع کابل

جنس هادی

ولتاژ طراحی

سطح مقطع فاز / نول

حداکثر قطر هادی فاز / حداکثر قطر هادی نکهدارنده

حداقل ضخامت متوسط عایق

استقامت کشش هادی

٢٠در جه C هدایت مخصوص هادی در دمای

جنس عایق

رنگ عایق

جنس سیم نکهدارنده

تعداد رشته های سیم نکهدارنده

استقامت کششی سیم نکهدارنده

٢٠درجه C هدایت مخصوص سیم نکهدارنده در

١

٢

٣

۴

۵

۶

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١۴

فرم امتیاز دهی مشخصات فنی ( بر اساس اسناد ارائه شده توسط سازندگان )

(کابل )

شرکت توزیع نیروی برق مرکز تاریخ : ........................................

نام کالا : کابل نام شرکت سازنده :..................... آدرس : ......................................

وضعیت امتیاز

ضعیف اکتسابی

0/4

متوسط

0/6

خوب

0/8

عالی

1

ضریب

(وضعیت)

سقف

امتیاز

ردیف شرح عوامل

1 مشخصات فنی

اعلام اطلاعات کلی و محدوده کاربرد تجهیز ١

(SCOPE)

1-1

2-1 معرفی استانداردهای طراحی ، ساخت ، آزمونها 2

تعیین شرایط محل مصرف 2

شامل ( ارتفاع از Normal service condition

سطح دریا ، حداکثر درجه حرارت محیط ، حداقل دما

،دمای زمین ، مقاومت حرارتی زمین ، وضعیت

خاک)

3-1

جدول مشخصات و اطلاعات فنی

Technical specification

4-1

مشخصات هادی شامل (نوع هادی ، جنس هادی ، 2

تعداد واندازه هادیها ، شکل هادیها ، قطر هادی )

-4-1

1

مشخصات عایق شامل ( نوع عایق ، ضخامت عایق ، 2

مقاومت حرارتی عایق ، مقاومت عایق )

-4-1

2

مشخصات زره کابل شامل (جنس زره ، ضخامت 1

زره )

-4-1

3

مشخصات غلاف شامل (جنس غلاف و ضخامت 1

غلاف )

-4-1

4

مشخصات الکتریکی شامل ( فرکانس ، ولتاژ ، حداکثر ۴

ولتاژ ، جریان نامی ، جریان اتصال کوتاه ، مدت

زمان اتصال کوتاه ، درصد افت ولتاژ ، حداقل شعاع

فش ، تلفات و امپرانس سه فاز )

-4-1

5

اعلام لیست آزمونها و ارائه مستندات و گواهی

انجام آنها

5

وضعیت امتیاز

ضعیف اکتسابی

0/4

متوسط

0/6

خوب

0/8

عالی

1

ضریب

(وضعیت)

سقف

امتیاز

ردیف شرح عوامل

3

3

3

2

2

2

2

10

3

Routine tests

اندازه گیری مقاومت الکتریکی هادی ها

آزمون ولتاژ

آزمون تخلیه جزیی (کابلهای فشار متوسط)

Sample tests

بررسی هادیها

کنترل ابعاد

XLPE آزمون تحمل گرمایی روی عایق

آزمون الکتریکی کابل (کابلهای متوسط )

Type tests

گواهی تایید آزمونهای نوعی

موسسه تائید کننده آزمونهای نوعی

1-5

-1-5

1

-1-5

2

-1-5

3

2-5

-2-5

1

-2-5

2

-2-5

3

-2-5

4

3-5

-3-5

1

-3-5

2

3

2

4

4

2

مستندات

نقشه

کاتالوگ

دستورالعمل نگهداری و بهره برداری

خدمات پشتیبانی

دستور العمل بسته بندی حمل ونقل کالا

6

1-6

2-6

3-6

4-6

5-6

7 در صورت قرار داشتن در آخرین لیست سازندگان 10

جمع کل 70

تهیه کننده (دبیر کمیته ): تایید کنندگان (کمیته فنی ):

-2 - نام ونام خانوادگی 1

-4 - امضاء 3

 

پیوست تکمیلی مشخصات فنی

مراحل تولید کابل ( فرآیند تولید):

فرآیند تولید از مفتول مسی آغاز و به قرقره پیچی ختم می گردد و به صورت مختصر به شرح ذیل می باشد که

در فلوچارت صفحه بعد مراحل کامل ارائه گردیده است .

١- مرحله کشش

٢- مرحله هادی سازی

٣- مرحله عایق کاری

۴- مرحله تابیدن کابل

۵- مرحله عایق کاری (روکش خارجی )

۶- مرحله قرقره پیچی

٧- آزمایش نهایی :

کنترل کیفیت :

مراحل بازرسی و کنترل کیفیت شامل کل فرآیند یعنی از تهیه مواد اولیه تا تکمیل محصول نهایی می باشد.

الف کنترل مواد اولیه :

١- کنترل مفتول مسی

کربنات کلسیم اسید استارتیک DOP روغن PVC ٢- کنترل سایر مواد اولیه از قبیل پودر -١

استابلیزر

٢- کنترل گرانول (بوسیله بچ کوچک ساخته شده ) -٢

مواد اولیه در هنگام تهیه موجود باشد. type test - در کلیه موارد فوق بایستی گواهی

ب- کنترل و بازرسی حین فرآیند

الگوریتم صفحه بعد جهت کنترل و بازرسی مراحل مختلف تولید می باشد.

در فلوچارت صغحه بعد کنترل و بازرسی مراحل مختلف تولید نیز ارائه گردیده است .

همچنین چکیده این آزمایشات به صورت چک لیست آزمونهای حین فرآیند در انتها آمده است .

خیر

خیر

X

X

خیر

بله

بله

بله

خیر

بله

انبار محصول

شروع

بازرسی مفتول ١

کشش راد

بازرسی مفتول ٢

آیا نیاز به کشش

متوسط دارد ؟

کشش متوسط

کشش فاین

بازرسی مفتول ٣

آیا نیاز به کشش

فاین دارد ؟

بازرسی مفتول ۴

بازرسی مفتول ۵

پانچ کردن

بازرسی سیم پانچ شده ۶

عایق کردن

آنیل کردن (کوره )

بازرسی عایق ٧

برگرداندن

استرندر

بازرسی کابل تابیده ٨

آیا نیازبه فیلر

دارد؟

فیلر کردن

بازرسی کابل فیلر شده ٩

آیا نیاز به شیلد

دارد ؟

شیلد کردن

بازرسی شیلد ١٠

روکش کردن

بازرسی کابل روکش شده ١١

بسته بندی

بازرسی نهایی ١٢

مفتول مسی

: بازرسی شماره ١

١- قطر مفتول ٢- کیفیت ظاهری (اکسیده نباشد ، سطح مفتول صاف باشد )

: بازرسی شماره ٢ و ٣ و ۴

١- قطر مفتول ٢- میزان دو پهنی ٣- سطح ظاهری (سیاه و چرب نباشد ، صاف باشد)

: بازرسی شماره ۵

١- سطح هادی سیاه و اکسیده نباشد ٢- درصد ازدیاد طول هادی کمتر از ٢٠ % نباشد .

: بازرسی شماره ۶

٠بیشتر نباشد . /٠٢ _____________mm ١- قطر رشته ها یک اندازه باشد . ٢- اختلاف قطر هادی از

٢- طول تاب ١٣ تا ١٧ برابر قطر سیم پانچ شده باشد . ۴- مقاومت سیم پانچ شده مطابق استاندارد باشد .

٢- کیفیت ظاهری (تاب یکنواخت ،بیرون زدگی مس نداشته باشد) .

: بازرسی شماره ٧

١- قطر سیم عایق شده ٢- متوسط ضخامت عایق ٣- حداقل ضخامت عایق ۴- سطح ظاهری عایق صاف باشد.

٢٠درجه c طبق مشخصات فنی ۶- مقاومت عایقی در دمای Tensile ،Elongation -٣

۴- عایق به هادی چسبیده باشد .

: بازرسی شماره ٨

١- طول تاب کابل

٢- کیفیت ظاهری ( تاب یکنواخت ، فاقد بیرون زدگی رشته ها ، سطح مواد عایق صاف و بدون سوراخ باشد )

٣- قطر سیم عایق شده

۴- جهت گردش

: بازرسی شماره ٩

١- ضخامت متوسط فیلر کمتر از استاندارد محصول نباشد ٢- سطح کابل صاف و فاقد سوراخ باشد

۵- قطر کابل فیلر شده ۴- چسبندگی فیلر به عایق وجود نداشته باشد .

: بازرسی شماره ١٠

١- تعداد رشته های شیلد مطابق طراحی محصول باشد ٢- قطر رشته ها مطابق طراحی و استاندارد محصول

۴mm درست باشد ٣- فاصله بین رشته ها از

بیشتر نباشد ۴- مقاومت شیلد از مقدار استاندارد محصول بیشتر نباشد ۵- طول تاب و هم پوشانی شیلد در

حالت بافت مطابق طراحی محصول باشد ۶- رشته های شیلد اکسیده و سیاه نباشد.

: بازرسی شماره ١١

کنترل قطربیرونی کابل ٢- ضخامت متوسط روکش مطابق استاندارد باشد ٣- حداقل ضخامت

۴-مارک کابل ۵- سطح ظاهری کابل صاف باشد ۶- زدگی و برآمدگی در سطح کابل وجود نداشته باشد

مواد روکش و مقاومت هادی Tensile ،Elongation - ۶- رشته های کابل قطعی و اتصالی نداشته باشد ٨

رشته ها مطابق استاندارد باشد

: بازرسی شماره ١٢

طبق فهرست آزمونهای محصول نهایی که در صفحات بعد آمده است .

چک لیست آزمونهای حین فرآیند و محصول نهایی در صفحات بعد آمده است .

کنترل محصول نامنطبق

محصولات ورودی به کارخانه و همچنین محصولات تولیدی که در مراحل بازرسی شناخته می شوند ضایعات

محسوب گردیده و بایستی به وسیله مهر مردود مشخص شده و به انبار ضایعات منتقل گردد.

آزمایشگاههای موجود در کشور جهت انجام آزمونهای مورد نیاز کابل

١- پژوهشگاه نیرو

٢- دانشکده شهید عباسپور

٣- جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت

فهرست سازندگان تشخیص صلاحیت شده

کابل فشار ضعیف : کابل البرز کابلسازی ایران کابل ابهر کابل باختر کابل کاشان کابل کاشانی سیمکو

( سیم وکابل یزد سیم پود تهران و فروزنده ( تا مقطع ١۶

کابل ٢٠ کیلوولت : کابل البرز سیمکو سیم و کابل ابهر

آزمونهای کارخانه ای :

١- آزمونهای حین فرآیند :

مرحله تولید پارامترهای کنترل

١- میانگین قطر هادی -١

٢- میزان دو پهنی -١

٣- سطح ظاهری سیم -١

١- کشش

١- تعداد رشته ها -٢

٢- قطر رشته ها -٢

٢٠درجه c ٣- مقاومت هادی در -٢

٢- پانچر

١- ضخامت متوسط عایق -٣

٢- حداقل ضخامت عایق -٣

٣- قطر سیم عایق شده -٣

عایق TENSILE -۴-٣

عایق Elongation -۵-٣

٣- اکسترود هایق

١- سطح ظاهری سیم -۴

٢- قطر هادی -۴

20 درجه c ٣- مقاومت هادی در -۴

۴- برگردان

١- طول تاب -۵

٢- قطر کابل تابیده شده -۵

۵- استراندر

١- ضخامت متوسط فیلر -۶

٢- قطر روی فیلر -۶

٣- سطح ظاهری فیلر -۶

۶- مرحله فیلر

20 درجه c ١- مقاومت هادی در -٧

٢- ضخامت متوسط روکش -٧

٣- حداقل ضخامت روکش -٧

۴- قطر کابل -٧

۵- مارک کابل -٧

۶- ضخامت متوسط عایق -٧

٧- حداقل ضخامت عایق -٧

٧- روکش نهایی

٢- آزمون های محصول نهایی

شرح آزمون عنوان آزمون

١- اندازه گیری مقاومت هادی -١

٢- آزمون ولتاژ رشته ها در ٢٠٠٠ ولت متناوب -١

٣- آموزن ولتاژ کابل در ٢٠٠٠ ولتا متناوب -١

70 درجه c ۴- آزمون مقاومت عایق در -١

١- آزمونهای الکتریکی

١- بررسی شرایط صاختمانی -٢

٢- اندازه گیری ضخامت متوسط عایق -٢

٣- اندازه گیری ضخامت غلاف -٢

۴- اندازه گیری قطر خارجی کابل -٢

۵- مقدار متوسط قطر کابل -٢

۶- مقدار دو پهنی کابل -٢

٢- آزمونهای ابعادی

١- آزمون کشش عایق و روکش (قبل و بعد از کهنگی ) -٣

٢- آزمون کهنگی -٣

٣- آزمون فشار در دمای بالا (آزمون تیغه ، عایق ، غلاف ) -٣

۴- آزمون صفر به در سرما (عایق و روکش ) -٣

۵- آزمون در سرما (عایق و روکش ) -٣

۵- آزمون شوک حرارتی -۴

٣- آزمونهای خواص

مکانیکی و حرارتی عایق

و روکش

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

معاونت نظارت بر توزیع

􀁺􀁺 فرم بازدید از سازندگان تجهیزات توزیع 􀁺􀁺

􀁺 کابل 􀁺

اطلاعات عمومی: 􀁺

نام شرکت:

آدرس:

تلفن:

􀂆 انبار 􀂆 سوله :(m سطح زیربنای مفید کارگاهی ( 2

نوع تولید:

ظرفیت تولید سالانه:

استانداردهای مورد استفاده: 􀁺

الف ) از کدام استاندارد بین المللی در طراحی، ساخت و آزمایشات محصول استفاده شده است؟

ب ) لیست استانداردهایی که توانمندی استفاده از آن وجود دارد؟

IEC 􀂆ANSI 􀂆ASME 􀂆VDE 􀂆B.S 􀂆DIN 􀂆ISO 􀂆JIS 􀂆

ج ) آیا نوع تولید تحت لیسانس شرکت یا مؤسسه دیگر می باشد؟

د ) آیا محصول دارای نشان سازمان استاندارد ایران می باشد؟

ه ) آیا نظام مدیریت در کیفیت دارد؟

مشخصات فنی: 􀁺

اطلاعات فنی کالا بر اساس موارد ذیل وجود دارد: (در صورت وجود داخل مربع علامت زده شود)

􀂆 بیان کلیاتی در مورد کالای مورد نظر و معرفی استانداردهای مورد قبول) ) Scope ( الف

􀂆 شرایط محل مصرف کالا) ) Normal service condition ( ب

􀂆 (Technical table بیان مشخصات فنی کالا و یا ) Technical spesification ( ج

(جدول مشخصات و اطلاعات فنی کالا)

􀂆 اسناد، نقشه، کاتالوگها، دستورالعمل مورد نیاز در طراحی ساخت اجزاء، ) Document and catalogs ( د

نصب، تعمیر، نگهداری و )

􀂆 تعیین موارد خاصی که بایستی توسط سازنده و با نظر خریدار مورد توجه قرار گیرد) ) Notes ( ه

ویرایش: صفر F/TD/02/ کد فرم: 33

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

معاونت نظارت بر توزیع

􀁺􀁺 فرم بازدید از سازندگان تجهیزات توزیع 􀁺􀁺

مواد اولیه: 􀁺

􀂆 خارجی 􀂆 تهیه مواد اولیه: داخلی

نام مواد اولیه:

شرکت یا کارخانه تأمین کننده مواد اولیه:

􀂆 خیر 􀂆 مشخصات فنی مواد اولیه موجود است؟ بلی

نحوه نگهداری مواد اولیه:

􀂆 خیر 􀂆 انبار سرپوشیده: بلی 􀂆 خیر 􀂆 انبار مجزا: بلی

􀂆 خیر 􀂆 انبار اسقاط: بلی 􀂆 خیر 􀂆 انبار قرنطینه: بلی

کنترل کیفیت و آزمایشات: 􀁺

الف ) آزمایشات مواد اولیه: (در صورت انجام علامت زده شود)

􀂆 گرد و پهن بودن مفتول 􀂆 مقاومت سیم 􀂆  کنترل مفتول مس: ظاهری

􀂆 درصد ازدیاد طول سیم 􀂆 از لحاظ قطر سیم کشیده

و کربنات کلسیم و استابلیرز توسط بچ درست شده انجام می گیرد؟ D.O.P و P.V.C  کنترل

ب ) در حین فرآیند: (در صورت انجام علامت زده شود)

􀂆 نیروی کشش 􀂆 درصد ازدیاد طول 􀂆  فرآیند کشش: قطر سیم

􀂆 درصد چربی محلول 􀂆Solution محلول PH 􀂆 ( مشخصات ابعادی و ساختمانی (سطح و رنگ و گردی سیم

􀂆 مقاومت الکتریکی سیم 􀂆 جهت تاب 􀂆 طول تاب 􀂆 تعداد رشته ها 􀂆  در ارتباط هادی: قطر رشته ها

􀂆 رنگ و سطح عایق 􀂆 ضخامت عایق 􀂆  مرحله عایق کاری(اکستروژن): قطر هادی

􀂆 استقامت الکتریکی عایق 􀂆 درصد ازدیاد طول 􀂆 استقامت کششی عایق 􀂆 قطر سیم عایق شده

􀂆 واکنش عایق در دمای بالا و پایین برای اندازه گیری ضخامت

(هادی از داخل عایق بیرون کشیده و یک برش نازک تهیه و ضخامت آن با میکروسکوپ در جهت شعاعی اندازه گیری می شود)

ج ) محصول نهایی: (در صورت انجام علامت زده شود)

􀂆 آزمون تعیین مقاومت الکتریکی 􀂆High voltage آزمون تست

􀂆 آزمون تعیین مقاومت عایق در دمای کم و زیاد 􀂆 آزمون تعیین استقامت الکتریک عایق

􀂆 آزمون درصد ازدیاد طول و کشش عایق 􀂆 آزمون تعیین ضخامت عایق و غلاف

د  گواهی نتایج تایپ تست وجود دارد؟

ه  دستورالعمل و چک لیست انجام آزمایشات کارخانه تهیه شده است؟

و  آیا نظام کنترل کیفیت فرآیند وجود دارد

ی  آیا نظام تأیید و گواهی انجام آزمونها در هر مرحله از تولید و تولید نهایی وجود دارد؟

ویرایش: صفر F/TD/02/ کد فرم: 33

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

معاونت نظارت بر توزیع

􀁺􀁺 فرم بازدید از سازندگان تجهیزات توزیع 􀁺􀁺

امکانات موجود: 􀁺

الف ) تجهیزات و ماشین آلات کارگاهی:

􀂆 خیر 􀂆  آیا کلیه تجهیزات خط تولید ساخت یک کارخانه می باشد: بلی

􀂆 جدید 􀂆 با کارایی مناسب 􀂆  قدمت تجهیزات خط تولید: فرسوده

ب ) امکانات نرم افزاری:

ج ) تجهیزات آزمایشگاهی:

􀂆 خیر 􀂆  امکانات آزمایشگاهی جوابگوی نیاز کارخانه می باشد؟ بلی

􀂆 خیر 􀂆  تجهیزات آزمایشگاهی کالیبره شده اند؟ بلی

􀂆 خیر 􀂆  مدارک تعیین صلاحیت شرکتهای کالیبره کننده موجود می باشد؟ بلی

تحویل و بسته بندی: 􀁺

نحوه نگهداری تجهیزات تولید شده:

􀂆 خیر 􀂆 انبار سرپوشیده: بلی 􀂆 خیر 􀂆 انبار مجزا: بلی

 نحوه بسته بندی و عرضه کالا:

􀂆 خیر 􀂆 استفاده از قرقره فلزی: بلی 􀂆 خیر 􀂆 استفاده از قرقره چوبی: بلی

(استفاده از لفاف سفید و مشکی جهت جلوگیری از تابش خورشید) 􀂆 خیر 􀂆 محافظ شیرینگ: بلی

(بمنظور جلوگیری از ضربه خوردن محصول) 􀂆 خیر 􀂆 تخته کوبی: بلی

􀂆 خیر 􀂆  آیا نحوه جابجایی محصول در کارخانه مناسب می باشد؟ بلی

􀂆 خیر 􀂆  آیا برای حمل و نقل دستورالعمل وجود دارد؟ بلی

ویرایش: صفر F/TD/02/ کد فرم: 33

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

معاونت نظارت بر توزیع

􀁺􀁺 فرم بازدید از سازندگان تجهیزات توزیع 􀁺􀁺

توضیحات و پیشنهادات نهایی: 􀁺

نام و نام خانوادگی: تاریخ امضاء:

بررسی و اظهار نظر کمیته فنی:

تاریخ و امضاء:

ویرایش: صفر F/TD/02/ کد فرم: 33

پیوستها

١- استاندارد ٣١١٢ ملی ایران به عنوان روشهای آزمون های بخش ۶ مشخصات

فنی

٢- استاندارد ١٢٨٢ ملی ایران به عنوان استاندارد قرقره مربوط به بخش ٧

مشخصات فنی

3112 Page 1 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی است در

ایران که بر طبق قانون میتواند استاندارد رسمی فرآورده ها را

تعیین و تدوین و اجرای آنها را با کسب موافقت شورایعالی

استاندارد اجباری اعلام نماید. وظایف و هدفهای موسسه عبارتست

از:

٣١١٢

روشهای آزمون عایق و غلاف سیم و کابلها و بندهای الکتریکی آمیزه های

الاستو مر و ترموپلاستیک

چاپ اول

3112 Page 2 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی انجام تحقیقات بمنظور

تدوین استاندارد بالا بردن کیفیت کالاهای داخلی، کمک به بهبود

روشهای تولید و افزایش کارائی صنایع در جهت خودکفائی کشور

- ترویج استانداردهای ملی نظارت بر اجرای استانداردهای

اجباری کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری

و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب بمنظور فراهم نمودن

امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین

المللی کنترل کیفی کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری

بمنظور حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و

جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی راهنمائی علمی و فنی

تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان مطالعه و تحقیق

درباره روشهای تولید، نگهداری، بسته بندی و ترابری کالاهای

مختلف ترویج سیستم متریک و کالیبراسیون وسایل سنجش

آزمایش و تطبیق نمونه کالاها با استانداردهای مربوط، اعلام

مشخصات و اظهارنظر مقایسه ای و صدور گواهینامه های لازم.

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بین المللی استاندارد میباشد

و لذا در اجرای وظایف خود هم از آخرین پیشرفتهای علمی و فنی

و صنعتی جهان استفاده مینماید و هم شرایط کلی و نیازمندیهای

خاص کشور را مورد توجه قرار میدهد.

اجرای استانداردهای ملی ایران بنفع تمام مردم و اقتصاد کشور

است و باعث افزایش صادرات و فروش داخلی و تأمین ایمنی و

بهداشت مصرف کنندگان و صرفه جوئی در وقت و هزینه ها و در

نتیجه موجب افزایش درآمد ملی و رفاه عمومی و کاهش قیمتها

میشود.

3112 Page 3 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

کمیسیون استاندارد روشهای آزمون عایق و غلاف سیم ، کابل و

بندهای الکتریکی ( آمیزه های الاستومر و ترموپلاستیک )

رئیس

رحیمی - محمد

صادق

فوق لیسانس مهندسی برق شرکت کابل البرز

اعضاء

برقی - مجید مهندس الکترونیک - فوق لیسانس

کنترل و دیجیتال

شرکت کابل البرز

حمیدیان -

ارسطو

مهندس برق شرکت کارخانجات کابل

سازی ایران

ریاضی - سید

نادر

فوق دیپلم الکترونیک موسسه استاندارد و تحقیقات

صنعتی ایران

صدیقی - مهدی مهندس برق شرکت سیمکو اریکسون

کامیاب - محمد

حسین

مهندس برق - فوق لیسانس

مدیریت صنعتی

شرکت مهندسی نیوشاکار

کتابچی حقیقت -

موسی

لیسانس فیزیک موسسه استاندارد و تحقیقات

صنعتی ایران

مصباح - محسن مهندس برق مهندسین مشاور مکو

ملا جعفر - رضا مهندس برق و سیستم شرکت کارخانجات کابل

سازی تک

دبیر

فیاض - زهرا مهندس مخابرات موسسه استاندارد و تحقیقات

صنعتی ایران

دیانت شعار -

نوشین

مهندس الکترونیک موسسه استاندارد و تحقیقات

صنعتی ایران

3112 Page 4 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

فهرست مطالب

روشهای آزمون عایق و غلاف سیم ، کابل و بندهای الکتریکی

( آمیزه های الاستومر و ترموپلاستیک )

هدف و دامنه کاربرد

نکات کلی در مورد آزمونها

آزمونهای تخلیه جزئی

اندازه گیری ضخامت و قطر

آزمونهای تعیین خواص مکانیکی آمیزه های عایق و غلاف

روشهای کهنگی حرارتی

PVC آزمون تلفات جرم برای عای قها و غلا فهای

PVC آزمون فشار در دمای بالا برای عای قها و غلا فهای

در دمای پائین PVC آزمونها برای عای قها و غلا فهای

در برابر ترک PVC آزمونها برای مقاومت عایق ها و غلا فهای

خوردن

روش تعیین جرم حجمی ترکیبات الاستومروترموپلاستیک

اندازه گیری شاخص جریان ذوب پلی اتیلن ترموپلاستیک

آزمون مقاومت در برابر ازن

آزمون تحمل گرمائی

آزمون غوطه وری در روغن معدنی برای غلاف های الاستومر

آزمون های الکتریکی برای سی مها ، بندها و کابلها با ولتاژهای تا و

۴۵٠ولت / خود ٧۵٠

PVC پایداری حرارتی عایقها و غلافهای

اندازه گیری مقدار دوده و یا پر کننده معدنی در پلی اتیلن

آزمونهای جذب آب

3112 Page 5 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

آزمون انقباض

بسمه تعالی

پیشگفتار

استاندارد روشهای آزمون عایق و غلاف سیم و کابل و بندهای

الکتریکی ( آمیزه های الاستومر و ترموپلاستیک ) که بوسیله

کمیسیون فنی و سیم و کابل تهیه و تدوین شده و در چهل و

ششمین کمیته ملی استاندارد صنایع برقی و الکترونیکی مورخ

٧٠مورد تائید قرار گرفته ، اینک باستناد ماده یک قانون /٨/٢٠

مواد الحاقی به قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات

صنعتی ایران مصوب آذرماه ١٣۴٩به عنوان استاندارد رسمی

ایران منتشر میگردد .

برای حفظ همگامی و همآهنگی با پیشرفتهای ملی و جهانی در

زمینه صنایع و علوم ، استانداردهای ایران در مواقع لزوم مورد

تجدید نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح

یا تکمیل این استانداردها برسد درهنگام تجدید نظردر کمسیون فنی

مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از

آخرین چاپ و تجدید نظر آنها استفاده کرد .

در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به

شرایط موجود حتی المقدور بین این استاندارد و استانداردهای

کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود .

لذا با بررسی امکانات و مهارتهای موجود و اجرای آزمایشهای

لازم این استاندارد با استفاده از منبع زیر تهیه گردیده است .

3112 Page 6 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

ICE 540(1982)

ELECTRIC CABLES AND CORDS TEST

METHODS FOR INSULATION AND SHEATHS OF

( ELASTOMERIC AND TERMANASTIC

COMPOUNDS )

AMENDMENT NO 1 (1984) TO ICE 540 ( 1982 )

روشهای آزمون عایق و غلاف سیم ، کابل و

بندهای الکتریکی ( آمیزه های الاستومر و

ترموپلاستیک )

١- هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشهای آزمون عایق و غلاف

پلی مری سیمها ١

،بندها ٢

و کابلهای الکتریکی ٣

و برخی از انواع

کابلهای مخابراتی ۴

میباشد .

شرایط و پارامترهای آزمون برای معمول ترین انواع سیم ها ،

بندها ، کابلها و آمیزه های عایق و غلاف تعیین شده است .

یادآوری  این مقادیر می باید جهت استفاده در کاربردهای خاص

تکمیل شوند . به عنوان مثال برای آمیزه های پلی وینیل کلراید برای

کار در دماهای بالاتر از ٧٠درجه سلسیوس و برای عایق کابلها با

ولتاژ اسمی بیشتر از ٣٠کیلو ولت .

تمامی شرایط آزمون ( از قبیل دما ، مدت و غیره ... و تمام مقررات

آزمون ) در این استاندارد تعیین نشده و می باید بوسیله

استانداردی که درباره نوع سیم یا کابل مربوطه میباشد ، مشخص

3112 Page 7 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

شوند .

هریک از مقررات آزمون که در این استاندارد داده شده می تواند

بوسیله استانداردهای مربوط به سیم و کابل جهت مطابقت با

نیازهای نوع خاصی از سیم و کابل تکمیل شود .

٢ نکات کلی در مورد آزمونها

١- آزمون های نوعی -٢۵

و سایر آزمونها  روشهای آزمونی که

در این استاندارد شرح داده شده ، در وهله اول برای آزمون های

نوعی به کار میرود . در بعضی از آزمونها که تفاوتهای اساسی

بین شرایط برای آزمونهای نوعی و آزمونهای متداول نظیر

آزمونهای معمول ۶

کارخانه ای وجود دارد این تفاوتها نشان داده

شده اند .

استانداردهای مربوط به هر سیم و کابل باید مشخص سازد که

برای آزمونهای ویژه ٧

و آزمونهای معمول آیا همان روشها به

صورت یکسان یا ساده تری استفاده خواهد شد . به طور کلی برای

آزمونهای اخیر نمونه برداری کاهش یافته است .

٢- نمونه برداری  در مورد کابل ها و بندهای چند رشته ای ، -٢

بیشتر از سه رشته ٨

از آنها ( از رنگهای متفاوت ، در صورت

وجود ) آزمایش نمی شوند مگر آنکه در استاندارد مربوطه به

صورت دیگری تعیین شده باشد .

٣- آماده سازی  تمام آزمونها حداقل ١۶ساعت بعد از عمل -٢

اکستروژن یا ولکانیزه شدن ( یا کراس لینگ شدن ) روی آمیزه های

عایق و غلاف باید انجام شوند .

۴- دماهای آزمون  آزمونها باید در دمای محیط انجام شوند -٢

مگر در مواردی که تعیین شده باشند .

۵- مقدار میانی -٢٩وقتی چند نتیجه آزمون بدست آمده به

صورت افزایشی یا کاهشی مرتب شوند چنانچه تعداد مقادیر فرد

3112 Page 8 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

باشند مقدار میانی ، عدد وسطی است و چنانچه تعداد زوج باشد

مقدار میانی متوسط دو عدد وسط میباشد .

۶- ولتاژ آزمون - ولتاژهای آزمون باید متناوب با شکل موج -٢

تقریبأ سینوسی و فرکانس ۴٩تا ۶١هرتز باشد ، جز در مواردی

که بغیر از آن مشخص گردیده است . نسبت مقدار قله ١٠

،ولتاژ بر

مقدار مؤثر آن برابر با با رواداری ٧میباشد . مقادیر داده

شده مقادیر موثر هستند .

٣ آزمونهای تخلیه جزئی ١١

١- تعاریف و هدف آزمونها -٣

١- تعاریف  در مورد این روش تعاریف داده شده در -١-٣

اندازه گیری های تخلیه جزئی ) به ) IEC استاندارد بین المللی ٢٧٠

کار میرود . تعاریف داده شده در زیر ارتباط خاصی با این روش

دارند .

١از -٣- یا دامنه تخلیه ( بند فرعی - ٣،q ،الف ) بار ظاهری

(IEC استاندارد بین المللی ٢٧٠

٣در -٣- ٢و ٣-٣- ب ) نسبت پاسخ و حساسیت ( بندهای فرعی ٣

همین قسمت )

٢- هدف آزمونها  هدف هر یک از آزمونها تعیین دامنه -١-٣

تخلیه جزئی در یک ولتاژ معین و با حساسیت داده شده میباشد .

٢- تجهیزات آزمون -٣

١- وسایل  وسایل شامل یک منبع تغذیه فشار قوی با -٢-٣

ظرفیت کیلو ولت  آمپر متناسب با طول کابل تحت آزمون ، ولت

متر برای ولتاژهای بالا ١٠

،وسیله اندازه گیری تخلیه جزئی و

کالیبره کننده تخلیه میباشد . برای بدست آوردن حساسیت مورد

نیاز تمام اجزاء وسایل آزمون باید دارای سطح نویز به اندازه کافی

پائینی باشند .

٢- مدار و وسایل آزمون  وسیله اندازه گیری تخلیه جزئی -٢-٣

2

3112 Page 9 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

مراجعه IEC از یک مدار آزمون ( به استاندارد بین المللی ٢٧٠

شود ،) یک اسیلوسکوپ و در صورت تمایل ، یک نشان دهنده

همراه با یک تقویت کننده مناسب برای نشان دادن وجود تخلیه های

جزئی و آشکار نمودن هر یک از پالس های تخلیه ، تشکیل شده

است .

٣- بررسی و کالیبراسیون -٣

١- روش کالیبراسیون  روش " انتقال بار " -٣-٣

١٢

برای

١استاندارد بین المللی -٢- کالیبراسیون باید بر طبق بند فرعی ۵

انجام شود . IEC ٢٧٠

راهنمائی بیشتر برای استفاده از کالیبره کننده های بار تخلیه در

CLGRE ضمیمه شماره ٣۵گزارش شماره ٢١٠١

13

(1968)

آمده است . در این روش یک دستگاه کالیبراسیون مستقیمأ به یک

انتهای کابل تحت آزمایش برای تزریق بارهای معین به داخل شی ء

مورد آزمون متصل شده است .

برابر با حاصل ضرب دامنه پالس qcal ،بار تخلیه کالیبراسیون

برحسب ولت ) در خازن تزریق کالیبره کننده ، ) AU کالیبراسیون

برحسب فاراد ) است ، در صورتیکه این خازن در مقایسه با ) Ccal

کوچک باشد . CX ،ظرفیت خازنی کابل مورد آزمون

١استاندارد -٢- مشخصات پالس کالیبره کننده باید با بند فرعی ۵

و قسمت ٣ضمیمه شماره ٣۵گزارش شماره IEC بین المللی ٢٧٠

1968 ) مطابقت نماید . ) CLGRE ٢١٠١

٢- نسبت پاسخ  حساسیت پاسخ آشکار سازی تجهیزات با -٣-٣

وجود کابل تحت آزمونی که به مدار آشکارساز متصل است ، باید

با پالس کالیبره که ابتدا به یک انتهای کابل و سپس به انتهای دیگر

اعمال می شود ، سنجیده شود . کوچک ترین پاسخ در این دو حالت

مقدار پالس K و K بعنوان پاسخ نهائی برای تعیین نسبت پاسخ

کالیبره برحسب پیکوکولمب در یک میلیمتر انحراف روی صفحه

3112 Page 10 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

اسیلوسکوپ یا نسبت مقدار پالس کالیبره برحسب پیکوکولمب به

در پیکوکولمب سنج (PC) انحراف عقربه برحسب پیکوکولمب

محسوب می شود .

٣- حساسیت -٣-٣

الف  حساسیت مدار آزمون ( با توجه به وسایل آزمون داده

برحسب ) qmin شده ) بعنوان حداقل پالس بار تخلیه قابل تشخیص

پیکوکولمب ) که می تواند با وجود زمینه نویز موجود دیده شود ،

تعریف میگردد .

دامنه پالس تخلیه برای اینکه قابل تشخیص باشد باید حداقل به

باشد . ( در صورت استفاده hn ،اندازه دو برابر دامنه نویز موجود

دامنه نویز موجود برحسب میلیمتر است یا hn از اسیلوسکوپ

انحراف عقربه برحسب پیکوکولمب ، در اثر نویز ، چنانچه از

پیکوکولمب سنج استفاده شود .)

qmin = 2 K .hn (PC) بنابراین

پلی (،PE) ب ) در آزمونهای معمول باید حساسیت برای پلی اتیلن

(،EPR) لاستیک پروپیلن اتیلن (،XLPE) اتیلن کراس لینگ شده

20 پیکوکولمب یا کمتر باشد و برای پلی (،Butyl) باتیل لاستیک

40 پیکوکولمب یا کمتر (،PVC) وینیل کلراید

برای آزمونهای نوعی باید حساسیت برای تمام مواد ۵پیکوکولمب

یا کمتر باشد .

۴- پیش بینی های خاص برای سیم و کابل با طول های زیاد -٣-٣

در طولهای زیاد سیم ، کابل ( بیش از ١٠٠متر ) پیش بینی های

خاص جهت جلوگیری از بروز خطاهائی که به علت تداخل امواج

متحرک بوجود میآید لازم میباشد ( به ضمیمه ۴گزارش شماره

1968 ) مراجعه شود ) ) CIGRE ٢١٠١

۵- خازنها و سیگنالهای کالیبره کننده  لازم است قبل از -٣-٣

برق دار شدن ترانسفورماتور آزمون فشار قوی ، مدار

3112 Page 11 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

کالیبراسیون اولیه قطع گردد جز در مواردی که خازن کالیبره کننده

برای استفاده در ولتاژهای آزمون مناسب باشد ، بهره تقویت کننده

نباید بعد از این عمل دوباره تنظیم شود ، مگر آن که وسیله ای برای

نمایش مداوم سیگنال کالیبره کننده مناسب حین آزمون تهیه گردد .

چنین وسیله ای میتواند به شرح زیر باشد .

الف ) خازن کالیبره کننده میتواند با ولتاژ کامل اسمی بوده و

قسمتی از مدار کالیبراسیون اولیه را تشکیل دهد که در این صورت

نیازی به قطع آن قبل از برق دار شدن ترانسفورماتور آزمون فشار

قوی نمیباشد .

ب ) علاوه بر این میتوان از یک کالیبره کننده دوم نیز استفاده

نمود . این کالیبره کننده به ورودی آشکارساز متصل میشود . در

این صورت باید قبل از قطع مدار کالیبره کننده اولیه و برق دار

شدن ترانسفورماتور آزمون فشار قوی پاسخ دامنه پالس دوم در

- مقابل مدار کالیبره کننده اولیه کالیبره شود . مطابق با بند فرعی ١

(1968) CIGRE ٢، قسمت ١، ضمیمه ٣گزارش شماره ٢١٠١

۴- نحوه آزمون  ولتاژ آزمون باید بین هادی و پوشش -٣

الکترواستاتیکی ١۴

0/25 بالاتر Uo اعمال شود . ولتاژ باید به مقدار

از ولتاژی که در آن اندازه گیری بار تخلیه جزئی انجام شده افزایش

ولتاژ اسمی کابل Uo) یابد و بیشتر از یک دقیقه اعمال نشود

میباشد )

بعنوان مثال چنانچه استاندارد مربوط به کابل اندازه گیری بار

1/75 Uo 1/5 مقرر نموده ولتاژ ابتدا باید تا Uo تخلیه جزئی را در

افزایش یابد .

سپس باید ولتاژ آزمون بتدریج تا ولتاژ تعیین شده برای

اندازه گیری در استاندارد مربوط به کابل کاهش یابد و اندازه گیری

بار تخلیه جزئی در آن ولتاژ صورت گیرد .

۴ اندازه گیری ضخامت و قطر

3112 Page 12 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

١- اندازه گیری ضخامت عایق -۴

١- کلیات  اندازه گیری ضخامت عایق ممکن است بعنوان یک -١-۴

آزمون مستقل یا بعنوان مرحله ای از آزمون ، برای انجام سایر

آزمون ها مورد نیاز باشد ( مانند تعیین خواص مکانیکی )

١۵

در هر صورت روشهای انتخاب نمونه ها باید مطابق با استاندارد

مربوط به هر سیم یا کابل باشد .

٠/ ٢- وسایل اندازه گیری  یک میکروسکوپ با دقت ٠١-١-۴

میلیمتر و با تقریب ٣رقم اعشار اندازه گیری ضخامت عایق کمتر از

٠میلیمتر را میسر میسازد . /۵

بجای میکروسکوپ میتوان از یک پروژکتور اندازه گیری مناسب با

قدرت بزرگ نمائی حداقل ده استفاده نمود اما در صورت تردید

باید روش اندازه گیری میکروسکوپ به کار رود .

٣- تهیه آزمونه ها  هر پوششی باید از روی عایق برداشته -١-۴

شود . هادی نیز باید خارج شده و دقت نمود که به عایق صدمه ای

وارد نشود . اگر لایه های نیمه هادی داخلی و یا خارجی ١۶

به عایق

چسبیده باشند نباید برداشته شوند .

هر آزمونه باید از یک برش نازک عایق تشکیل شده باشد . این

قطعه باید با یک وسیله مناسب ( چاقوی تیز ، تیغ و غیره ) در

صفحه ای عمود بر محور هادی بریده شود .

چنانچه روی عایق علامتی حک شده باشد ، به طوری که باعث

کاهش ضخامت گردد ، آزمونه باید از این قسمت برداشته شود .

۴- روش اندازه گیری  آزمونه باید زیر دستگاه اندازه گیری -١-۴

طوری قرار گیرد که صفحه برش عمود بر محور نوری باشد .

الف ) وقتی مقطع داخلی آزمونه گرد است شش اندازه گیری در

جهت شعاعی ، حتی الامکان در فواصل مساوی محیط باید انجام

شود .

برای رشته های قطاعی شکل ١٧

شش اندازه گیری باید مطابق شکل

3112 Page 13 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

١انجام شود .

ب ) وقتی عایق از هادی تابیده شده منظم ١٨

برداشته شده باشد ،

شش اندازه گیری در جهت شعاعی در نازکترین محل های عایق

( بعنوان مثال بین لبه هائی که بوسیله مفتول ها ایجاد شده ، مطابق

با شکل ٢) انجام میشود .

ج ) وقتی که مقطع خارجی ناهموار باشد ، خط تقاطع میکروسکوپ

باید مطابق شکل شماره ٣تنظیم شود .

د ) وقتی لایه های نیمه هادی غیر قابل تفکیک زیر و یا روی عایق

وجود داشته باشند ، باید از اندازه گیری ها مستثنی شوند .

ه) بندهای تخت باید مطابق شکل شماره ۶اندازه گیری شود.

در تمام حالات اولین اندازه گیری باید در نازکترین محل عایق

صورت گیرد .

٠میلیمتر یا بیشتر با تقریب ٢رقم اعشار و / ضخامت عایق ۵

٠میلیمتر با تقریب ٣رقم اعشار برحسب / ضخامت عایق کمتر از ۵

میلیمتر خوانده میشود .

۵- ارزیابی نتایج اندازه گیری  مطابق با مقررات آزمون -١-۴

استاندارد مربوط به هر سیم و کابل میباشد .

هر آزمونه ( به ، δ در مورد آزمونهای مکانیکی " میانگین ضخامت

۴مراجعه شود ) باید در شش نتیجه -١- روش ب ١بند فرعی ۵

اندازه گیری که روی آزمونه بدست آمده محاسبه شود .

٢- اندازه گیری ضخامت غلاف های غیر فلزی -۴

١٩

١- کلیات  اندازه گیری ضخامت غلاف ممکن است بعنوان -٢-۴

یک آزمون مستقل مورد نیاز باشد . یا بعنوان مرحله ای از آزمون

برای انجام سایر آزمون ها ( مانند اندازه گیری خواص مکانیکی )

این روش آزمون برای اندازه گیری تمام غلاف هائی که حدود

ضخامتشان تعیین شده به کار میرود بعنوان مثال غلاف های جدا

کننده ٢٠

و غلاف های خارجی .

٢١

3112 Page 14 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

در هر صورت روش انتخاب نمونه ها باید مطابق با استاندارد

مربوط به سیم و کابل باشد .

٢مراجعه -١- ٢- وسیله اندازه گیری  ( به بند فرعی ۴-٢-۴

شود .)

٣- تهیه آزمونه ها  چنانچه در داخل و خارج غلاف موادی -٢-۴

وجود داشته باشد . قبلا این مواد برداشته شده سپس هر آزمونه

باید با یک وسیله مناسب ( چاقوی تیز ، تیغ و غیره ) به صورت یک

برش نازک در صفحه ای عمود بر محور کابل آماده شود . در

صورت نیاز ، صفحات برش باید به دقت صاف باشند .

چنانچه روی غلاف علامتی حک شده باشد به طوری که باعث

کاهش ضخامت گردد آزمونه باید از این قسمت برداشته شود .

۴- روش اندازه گیری  آزمونه باید زیر دستگاه اندازه گیری -٢-۴

طوری قرار گیرد که صفحه برش عمود بر محور نوری باشد .

الف ) وقتی مقطع داخلی آزمونه گرد است شش اندازه گیری در

جهت شعاعی ، حتی الامکان در فواصل مساوی محیط باید انجام

شود .

ب ) چنانچه سطح داخلی که تا حد زیادی گرد است ، صاف و یا به

شکل مشخصی نباشد شش اندازه گیری باید در نازکترین نقاط

غلاف در جهت شعاعی انجام شود . این اندازه گیریها در محل خط

تقاطع میکروسکوپ ، مطابق با شکل شماره ۴انجام میشود .

ج ) وقتی مقطع داخلی گرد نباشد ، اندازه گیری ها به تعداد مناسب

( تا شش اندازه گیری ) در نازکترین نقاط غلاف در جهت شعاعی و

در ته شیارهائی که بوسیله رشته ها ایجاد شده مطابق با شکل

شماره ۵باید انجام شود .

د ) چنانچه سطح مقطع کابل مستطیلی باشد ( به شکل صفحه بعد

باید انداز هگیری شوند . e و 3 e مراجعه شود ) ضخامت های 2

: e ضخامت 2

3112 Page 15 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

اندازه گیری ها باید برای یک رشته از هر گروه در جهات مقابل آن

انجام شود .

اندازه گیری ها تقریبأ در فواصل مساوی در هر سمت تخت کابل

باید انجام شود اما در تمام حالات باید شامل نازکترین محل باشد .

حداقل چهار اندازه گیری جداگانه بر روی غلاف کابلهای سه و

چهار رشته ای باید انجام شود .

چنانچه رشته ها گروه بندی نشده باشند اندازه گیری ها باید به

ترتیب گروه بندی که در استاندارد مربوط به هر کابل تعیین شده

انجام شود .

: e ضخامت 3

در هر مقطع آماده شده دو اندازه گیری باید انجام گیرد .

e فقط در صورتی که رشته ها در دو گروه یا بیشتر قرار گیرند 1

وجود دارد ، شعاع انحنأ در لبه ها اندازه گیری نمیشود .

ه ) در تمام حالات اولین اندازه گیری باید در نازکترین محل غلاف

انجام شود .

اندازه گیری ها باید برحسب میلیمتر و با تقریب دو رقم اعشار

باشد .

۵- ارزیابی نتایج اندازه گیری  مطابق با مقررات آزمون -٢-۴

استاندارد مربوط به کابل میباشد .

در مورد آزمونهای مکانیکی " میانگین ضخامت ٢٢

هر آزمونه δ ،

۴مراجعه شود ) باید از تمام نتایج -١- ( به روش ب ١) بند فرعی ۵

3112 Page 16 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

اندازه گیری های بدست آمده روی آزمونه ، محاسبه شود .

٣- اندازه گیری قطر -۴

١- کلیات  اندازه گیری قطرهای روی عایق رشته ها یا روی -٣-۴

غلاف ممکن است بعنوان آزمونهای مستقل مورد نیاز باشد یا

بعنوان مرحله ای از آزمون برای انجام سایر آزمون ها . روش های

٢که در زیر آمده است جهت استفاده های عمومی -٣- بند فرعی ۴

میباشند جز در مواردی که روش آزمون خاص ، تفاوت یا روش

دیگری را مشخص میسازد .

٢- روش اندازه گیری -٣-۴

الف ) برای قطرهای ١۵میلیمتر و کمتر روش میکروسکوپ یا

پروژکتور با همان برش نازکی که برای اندازه گیری ضخامت ها

-٢- ۴و ۴-١- استفاده میشود ، مطابق با بند ۴( به بندهای فرعی ۴

۴مراجعه شود ) باید بکار رود .

برای اندازه گیری هائی که در زمینه آزمونهای معمول باشد استفاده

از ریز سنج با صفحه مدرج ٢٣

یا کولیس ورنیه دار ٢۴

مجاز

میباشد ، باید دقت نمود که فشار محدود باشد .

ب ) برای قطرهای بیش از ١۵میلیمتر یک نوار اندازه گیری روی

هر آزمونه باید به کار رود .

برای قطرهای ١۵میلیمتر و کمتر دو رقم اعشار و برای قطرهای

بیشتر از ١۵میلیمتر یک رقم اعشار منظور میگردد . جز در

مواردیکه در استاندارد مربوط به کابل تعیین شده باشد .

۵ آزمونهای تعیین خواص مکانیکی آمیزه های

عایق و غلاف

١- آمیزه های عایق -۵

١- کلیات  این آزمونها برای تعیین استقامت کششی -١-۵٢۵

و

ازدیاد طول مواد عایق سیم و کابل در نقطه پارگی ٢۶

( بجز هر نوع

3112 Page 17 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

لایه نیمه هادی ) در همان شرایطی که ساخته شده ( بعنوان مثال

بدون عمل کهنگی ) و در صورت نیاز بعد از یک یا چند عمل کهنگی

سریع ٢٧

میباشد .

وقتی که عمل کهنگی روی آزمونه های عایق آماده شده ( مطابق با

٢) انجام میشود آزمونه ها باید از نقاط - ٣و ۶-١- بندهای فرعی ۶

نزدیک به قطعاتی باشند که برای آزمون بدون عمل کهنگی به کار

میروند و آزمونهای کشش نیز باید روی آزمونه های با عمل کهنگی

و یا بدون آن بلافاصله به دنبال هم انجام شوند .

٢- نمونه برداری  یک نمونه از هر رشته یا عایق هر رشته -١-۵

مورد آزمون باید در اندازه کافی برای تهیه حداقل پنج آزمونه برای

آزمونهای کشش بدون کهنگی و آزمونهای کشش بعد از هر عمل

کهنگی مورد نیاز برداشته شود .

رشته های بندهای تخت نباید جدا شوند . هر نمونه ای که

نشانه هائی از خرابی مکانیکی دارد نباید برای آزمونها مورد

استفاده قرار گیرد .

٣- تهیه آزمونه ها -١-۵

الف ) آزمونه های دمبل شکل  در صورت امکان آزمونه های دمبل

شکل باید به کار رود . این قطعات باید از نمونه هائی از عایق که از

هادی برداشته شده و در امتداد محور رشته بریده و باز میشود ،

تهیه گردد .

لایه های نیمه هادی داخلی یا خارجی عایق ( در صورت وجود )

باید بطور مکانیکی یعنی بدون استفاده از حلال برداشته شوند .

هر نمونه از عایق باید در قطعاتی از اندازه مناسب برای آزمون

بریده شود و قطعات برای تشخیص نمونه ها از یکدیگر و

وضعیتشان نسبت به هم در نمونه اصلی ، علامت گذاری میشوند .

قطعات عایق باید سائیده یا بریده شود . به طوری که دو سطح

موازی بین خطوط علامت که در زیر اشاره شده را تشکیل دهد .

3112 Page 18 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

باید دقت نمود که از حرارت بیش از حد جلوگیری شود . برای

فقط برش بدون سایش به کار میرود . بعد از (PE) عایق پلی اتیلن

٠میلیمتر و بیشتر / سایش یا برش ضخامت قطعات نباید کمتر از ٨

٢میلیمتر باشد . / از ٠

سپس باید یک آزمونه دمبل شکل مطابق شکل شماره ٧از هر

قطعه آماده شده عایق پانچ شود یا در صورت امکان دو آزمونه

دمبل شکل باید مجاور هم بریده شوند .

وقتی قطر رشته برای تهیه قطعه دمبل شکل مطابق شکل شماره ٧

بسیار کوچک باشد یک آزمونه دمبل شکل کوچکتر مطابق شکل

شماره ٨باید از هر قطعه آماده شده عایق پانچ شود .

برای قطعات دمبل شکل بزرگتر ، ٢٠میلیمتر و برای قطعات دمبل

شکل کوچکتر ، ١٠میلیمتر باید بلافاصله قبل از آزمون کشش

بوسیله دو خط در وسط هر آزمونه مطابق شکل های شماره ٧و ٨

علامتگذاری شود .

ب ) آزمونه های لوله ای شکل  آزمونه های لوله ای شکل فقط باید

وقتی که اندازه رشته کوچک است و تهیه آزمونه های دمبل شکل

امکان پذیر نیست ، به کار رود .

نمونه های رشته باید به قطعاتی به طول حدود ١٠٠میلیمتر ___________بریده

شود و هادی و هر نوع پوشش های بیرونی ٢٨

برداشته میشود .

باید دقت نمود که به عایق صدمه ای وارد نشود . لوله ها باید برای

تعیین این که از کدام نمونه تهیه شده اند و وضعیتشان نسبت به

یکدیگر در نمونه ، علامت گذاری شوند .

بلافاصله قبل از آزمون کشش ، ٢٠میلیمتر بوسیله دو خط وسط

قطعه علامتگذاری میشود .

۴- تعیین سطح مقطع عایق -١-۵

الف ) سطح مقطع آزمونه دمبل شکل  سطح مقطع هر آزمونه

دمبل شکل باید از عرض و کمترین ضخامت سه اندازه گیری که بین

3112 Page 19 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

خطوط علامت قطعه انجام میگیرد ، محاسبه شود .

در صورت تردید درباره یکنواختی پهنا باید در همان سه وضعیت

مربوط به اندازه گیری ضخامت در دو طرف آزمونه پهنا

اندازه گیری شود و میانگین این دو اندازه گیری در هر وضعیت ،

پهنای آن وضعیت در نظر گرفته شود کمترین مقدار سه سطح

مقطع که به این ترتیب بدست آمده باید برای محاسبه استقامت

کششی به کار رود .

اندازه گیری ها باید بوسیله یک ریزسنج یا ابزار دقیق مشابهی با

فشار تماس کمتر از ٧نیوتن بر سانتیمتر مربع انجام گیرد .

اندازه گیری ها باید برحسب میلیمتر با تقریب دو رقم اعشار باشد .

در صورت اختلاف نظر فشار تماس برای لاستیکهای مصنوعی و

طبیعی نباید بیشتر از ٢نیوتن بر سانتیمتر مربع شود .

ب ) سطح مقطع آزمون های لوله ای شکل  در وسط نمونه ای که

برای تهیه آزمونه ها به کار میرود ، باید قطعه ای برای تعیین سطح

برحسب میلیمتر مربع ، با یکی از روشهائی که در زیر A مقطع

آمده ، برداشته شود . در صورت تردید روش دوم ( ب ٢) باید به

کار رود .

ب ١) از طریق ابعاد و استفاده از رابطه :

A = Π ( D - δ ) δ

که در آن :

میانگین ضخامت عایق برحسب میلیمتر ، مطابق با بند ۴و = δ

گرد شده با تقریب دو رقم اعشار میباشد ( به عبارت آخر بند فرعی

۴مراجعه شود ) -١-۴

میانگین قطر خارجی آزمونه برحسب میلیمتر مطابق با روش =D

آزمون

٢و گرد شده با تقریب دو رقم اعشار میباشد . -٣- ب ) بند فرعی ۴

ب ٢) از طریق چگالی ، جرم ، طول و استفاده از رابطه :

3112 Page 20 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

که در آن :

جرم آزمونه برحسب گرم با تقریب سه رقم اعشار =m

طول برحسب میلیمتر با تقریب یک رقم اعشار =L

چگالی که مطابق با بند ١١روی نمونه اضافی همان عایق =d

اندازه گیری میشود ( بدون کهنگی ،) برحسب گرم بر سانتیمتر

مکعب با تقریب سه رقم اعشار

ج ) برای آزمونه هائی که کهنه شده اند سطح مقطع باید قبل از عمل

کهنگی تعیین شود .

۵- عمل کهنگی  هر عمل کهنگی مورد نیاز باید روی پنج -١-۵

٢مراجعه شود ) مطابق با بند ۶و -١- آزمونه ( به بند فرعی ۵

تحت شرایط تعیین شده در استاندارد مربوط به کابل انجام گیرد .

۶- آماده سازی آزمونه ها  قبل از آزمون کشش تمام قطعات -١-۵

٢٣درجه ± کهنه شده یا نشده باید حداقل ٣ساعت در دمای ۵

سلسیوس نگاه داشته شوند ، بجز عایق پی وی سی که باید در

٢٣درجه سلسیوس نگاه داشته شود . ± دمای ٢

٧- روش آزمون کشش -١-۵

الف ) دمای آزمون  آزمون باید در دمای محیط و حداکثر تا ۵

دقیقه بعد از برداشتن آزمونه از محفظه آماده سازی ، انجام شود .

در صورت تردید برای عایق پی وی سی آزمون باید در دمای

٢٣درجه سلسیوس تکرار شود . ±٢

ب ) فاصله بین گیره ها و سرعت دور شدن گیره ها  گیره های

دستگاه آزمون کشش میتواند از نوع خودکار ٢٩

و یا غیر آن باشد .

فاصله بین گیره ها باید به قرار زیر باشد

٣۴میلیمتر برای قطعات دمبل شکل همانطور که در شکل شماره ٨

نشان داده شده است .

۵٠میلیمتر برای قطعات دمبل شکل همانطور که در شکل شماره ٧

d L

A 1000m

×

=

3112 Page 21 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

نشان داده شده است .

۵٠میلیمتر برای قطعات لوله ای شکل چنانچه با گیره های خودکار

آزمون شوند .

٨۵میلیمتر برای قطعات لوله ای شکل چنانچه با گیره های دستی

آزمون شوند .

سرعت دور شدن گیره ها از هم بجز برای عایق پلی اتیلن با چگالی

٠گرم بر سانتیمتر مکعب در ٢٣درجه سلسیوس / بیشتر از ٩٢۵

٢۵٠میلیمتر در دقیقه باشد . ± باید ۵٠

سرعت دور شدن گیره ها از هم برای عایق پلی اتیلن با چگالی

٢۵میلیمتر در ± ٠گرم بر سانتیمتر مکعب باید ۵ / بیشتر از ٩٢۵

دقیقه باشد جز در مواردیکه سازنده آزمون را با سرعت دور شدن

بیشتری ترجیح دهد .

ج ) اندازه گیری ها  نیروی پارگی و فاصله بین دو خط علامت

پارگی باید هم زمان روی همان آزمونه اندازه گیری شود .

هر نتیجه غیر رضایت بخش ناشی از پارگی آزمونه به واسطه

خرابی در گیره ها باید صرف نظر شود . در این حالت باید برای

محاسبه استقامت کششی و ازدیاد طول در نقطه پارگی حداقل

چهار نتیجه معتبر بدست آید . در غیر این صورت آزمون باید

تکرار شود .

٨- بیان نتایج  برای محاسبه استقامت کششی نیروی -١-۵

پارگی باید بر سطح آزمونه قبل از کشش تقسیم شود .

ازدیاد طول ناشی از پارگی باید از افزایش فاصله بین خطوط

علامت در لحظه پارگی نسبت به فاصله بین خطوط علامت روی

آزمونه قبل از کشش بعنوان درصدی از مقدار اخیر محاسبه شود .

مقادیر استقامت کششی و ازدیاد طول در نقطه پارگی در هر مورد

باید مقادیر میانی نتایج ثبت شده باشد .

٢- آمیزه های غلاف -۵

3112 Page 22 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

١- کلیات  این آزمونها برای تعیین استقامت کششی و -٢-۵

ازدیاد طول مواد غلاف کابل در نقطه پارگی در همان شرایطی که

ساخته شده و در صورت نیاز بعد از یک یا چند عمل کهنگی سریع

میباشد .

چنانچه لازم باشد عمل کهنگی روی آزمونه های آماده شده

٣) انجام شود ، آزمونه ها باید از نقاط -١- ( مطابق با بند فرعی ۶

نزدیک به قطعاتی باشد که برای آزمون بدون کهنگی استفاده شده

و آزمونهای کشش روی آزمونه های با عمل کهنگی و یا بدون آن

باید بلافاصله بدنبال هم انجام شوند .

٢- نمونه برداری  برای آزمون کابل یا بند یا غلافی از -٢-۵

کابل ، باید نمونه ای به اندازه کافی برای تهیه حداقل پنج آزمونه

جهت آزمونهای کشش قبل از کهنگی و تعداد لازم آزمونه جهت هر

یک از آزمونهای کشش بعد از کهنگی برداشته شود ، همانطور که

برای مواد غلاف در استاندارد مربوط به هر کابل تعیین گردیده

است . هر نمونه ای که نشانه هائی از خرابی مکانیکی دارد نباید برای

آزمونها مورد استفاده قرار گیرد .

٣- تهیه آزمونه ها  آزمونه ها باید از نمونه هائی از غلاف به -٢-۵

٣تعیین گردیده ، -١-. همان ترتیبی که برای عایق در بند فرعی ۵

٠/ تهیه شود . بجز آنکه حداقل ضخامت قطعات نباید کمتر از ۶

میلیمتر باشد . در صورت امکان آزمونه های دمبل شکل به کار

میرود .

چنانچه برآمدگی هائی ٣٠

در داخل غلاف بوسیله رشته ها ایجاد

شده باشد برای تهیه آزمونه دمبل شکل غلاف باید در جهت

برآمدگی ها برای برداشتن از کابل بریده شود و اثر برآمدگی ها باید

بوسیله سایش یا برش حذف شود .

برای غلاف های پلی اتیلن در صورتیکه ضخامت غلاف بزرگتر

٢میلیمتر / باشد نیازی به کاهش ضخامت قطعات دمبل شکل به ٠

3112 Page 23 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

نیست به شرطی که هر دو سطح آزمونه صاف باشد .

در تهیه آزمونه های لوله ای شکل تمام اجزاء داخل غلاف کابل

شامل رشته ها ، پر کننده ها ٣١

و پوشش داخلی ٣٢

باید برداشته

شوند .

۴- تعیین سطح مقطع هر آزمونه باید با همان روشی که -٢-۵

۴مشخص شده ، با توجه به -١- برای عایق در بند فرعی ۵

اصلاحات زیر برای آزمونه های لوله ای شکل ، تعیین گردد .

-٢- ضخامت و قطر غلاف مطابق با بند ۴با رجوع به بند فرعی ۴

٢برای قطر ، اندازه گیری شده -٣- ۵برای ضخامت و بند فرعی ۴

و باید این مقادیر در روش ب ١) استفاده شوند .

( چگالی باید روی قطعه اضافی همان غلاف در روش ب ٢

اندازه گیری شود .

چنانچه غلاف برآمدگی هائی دارد فقط روش ب ٢) باید به کار

رود .

۵- عمل کهنگی  هر عمل کهنگی مورد نیاز باید روی پنج -٢-۵

٢مراجعه شود ) مطابق با بند ۶و -٢- آزمونه ( به بند فرعی ۵

تحت شرایط تعیین شده در استاندارد مربوط به هر کابل انجام

شود .

۶-١- ۶- آماده سازی آزمونه ها  مطابق با بند فرعی ۵-٢-۵

میباشد .

٧-١- ٧- روش آزمون کشش  مطابق با بند فرعی ۵-٢-۵

میباشد .

٨میباشد . -١- ٨- بیان نتایج  مطابق با بند فرعی ۵-٢-۵

۶ روشهای کهنگی حرارتی

١- کهنگی در کوره هوا -۶٣٣

١- کلیات  در استاندارد مربوط به هر کابل ممکن است -١-۶

انجام یک عمل کهنگی در کوره هوا مورد نیاز باشد .

3112 Page 24 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

٣مراجعه -١- الف ) برای آزمونه های آماده شده ( به بند فرعی ۶

شود .)

۴مراجعه شود .) -١- ب ) برای قطعات کابل ( به بند فرعی ۶

ج ) برای آزمون تلفات جرم ٣۴

( به بند ٧مراجعه شود .)

عمل کهنگی ( ردیف الف ) و آزمون تلفات جرم ( ردیف ج ) ممکن

روی یک آزمونه توامأ انجام شود .

٢- وسیله آزمون  کوره ای با جریان طبیعی یا مصنوعی -١-۶

هوا ورود هوا به ترتیبی است که روی سطح آزمونه ها جریان یافته

و نزدیک سقف کوره از آن خارج میشود . ترجیحأ نباید کمتر از ٨

و بیشتر از ٢٠بار تعویض هوای کامل در ساعت در دمای کهنگی

تعیین شده در کوره داشته باشیم . دو روش اندازه گیری میزان

۴داده شده است . - جریان هوا در کوره در بند فرعی ۶

وسیله تهویه نباید در داخل کوره استفاده شود .

٣- روش آزمون آزمونه های آماده شده  کهنگی باید در -١-۶

جوی که ترکیب و فشار هوای محیط را دارد انجام شود .

آزمونه ها ( مطابق با بند ۵) باید به طور عمود و تا حد زیادی در

وسط کوره حداقل به فاصله ٢٠میلیمتر از یکدیگر آویزان شوند .

چنانچه لازم باشد یکی از آزمونه ها برای آزمون تلفات جرم به کار

٠درصد حجم کوره را اشغال / رود آزمونه ها نباید بیشتر از ۵

نمایند .

آزمونه ها باید با توجه با دما و زمان تعیین شده برای مواد در

استاندارد مربوط به کابل در کوره نگاه داشته شوند .

مواد با آمیزه های تا حد زیادی متفاوت نباید همزمان آویزان

شوند .

به محض آن که دوره کهنگی ٣۵

تکمیل شد ، آزمونه ها باید از کوره

برداشته شده و با اجتناب از نور مستقیم خورشید برای مدت

حداقل ١۶ساعت در دمای محیط قرار گیرند . سپس باید آزمون

3112 Page 25 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

٧انجام شود . -١- ۶و ۵-١- کشش مطابق با بندهای فرعی ۵

۴- روش آزمون آزمونه های کابل تکمیل شده  سه قطعه -١-۶

کابل به طول حدود ٢٠٠میلیمتر ترجیحأ از محلی نزدیک به نقطه ای

که نمونه برای آزمون بدون کهنگی ( بند ۵) مورد استفاده قرار

گرفته باید برداشته شوند .

قطعات کابل باید به طور عمود و تا حد زیادی در وسط کوره ،

حداقل به فاصله ٢٠میلیمتر از یکدیگر آویزان شوند و نباید بیشتر

از ٢درصد حجم کوره را اشغال نمایند .

قطعات کابل باید در حرارت و زمان تعیین شده در استاندارد

مربوط به هر کابل در کوره نگاه داشته شوند .

به محض آن که دوره گرما دهی ٣۶

تکمیل شد ، قطعات کابل باید از

کوره برداشته شده و دور از نور مستقیم خورشید برای مدت

حداقل ١۶ساعت در دمای محیط قرار گیرند .

سپس باید سه قطعه کابل آماده شود . دو آزمونه از عایق هر

رشته ( حداکثر تا ٣رشته ) و از غلاف هر قطعه کابل مطابق با بند

۵باید آماده شود ، بنابراین شش آزمونه از هر رشته و غلاف

وجود دارد .

چنانچه آزمونه ها نیاز به برش یا سایش برای کاهش ضخامت به

٢میلیمتر یا کمتر دارند این عمل باید در حد امکان در طرفی که در

تماس با ماده ای از نوع متفاوت در کابل نباشد انجام گیرد . چنانچه

برآمدگی ها در طرفی که در تماس با ماده ای از نوع متفاوت است

نیاز به برش یا سایش داشته باشد برای صاف کردن مناسب باید

حداقل برداشت مواد از آن طرف صورت گیرد .

بعد از آن که اندازه گیری سطح مقطع و آماده سازی نمونه ها انجام

شد آزمونه ها باید مطابق با بند ۵مورد آزمون کشش قرار گیرند .

٢- کهنگی در محفظه هوای -۶٣٧

تحت فشاری که مطابق بند ۵

تهیه شده است آزمونه ها باید در یک محفظه بمباران هوا بدون

3112 Page 26 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

اینکه با هم در تماس باشند قرار گیرند آزمونه ها نباید بیشتر از یک

دهم ظرفیت موثر محفظه بمباران را اشغال نمایند .

مواد با آمیزه ها تا حد زیادی متفاوت نباید همزمان آزمایش

شوند . محفظه بمباران باید با هوای عاری از روغن و رطوبت با

٠مگاپاسگال پر شود . آزمونه ها در دما و برای /۵۵±٠/ فشار ٠٢

مدتی که برای مواد در استاندارد مربوط به هر کابل تعیین گردیده

باید در محفظه بمباران نگاه داشته باشند .

به محض آنکه دوره ، کهنگی تکمیل شد به منظور اجتناب از تشکیل

منافذ در آزمونه ها فشار باید به تدریج طی ۵دقیقه کاهش یابد تا به

فشار جو برسد . سپس آزمونه ها از محفظه بمباران برداشته شده

و دور از نور مستقیم خورشید باید برای مدت حداقل ١۶ساعت در

دمای محیط قرار گیرند .

-١- ۵و ٧-١- سپس باید آزمون کشش مطابق با بندهای فرعی ۶

۵انجام شود .

٣- کهنگی در محفظه اکسیژن -۶٣٨

تحت فشاری که مطابق بند ۵

تهیه شده است آزمونه ها باید در محفظه بمباران و بدون آن که با

هم در تماس باشند قرار گرفته و بیشتر از ظرفیت موثر محفظه

بمباران را اشغال ننمایند .

مواد با آمیزه های تا حد زیادی متفاوت نباید همزمان آزمایش

شوند .

محفظه بمباران باید با اکسیژن تجارتی با خلوص حداقل ٩٧

٢مگاپاسگال پر شود . /١±٠/ درصد و فشار ٠٧

آزمونه ها در دما و برای مدتی که برای مواد در استاندارد مربوط

به سیم و کابل تعیین گردیده باید در محفظه بمباران نگاه داشته

شوند .

به محض آن که دوره کهنگی تکمیل شد به منظور اجتناب از

10

1

3112 Page 27 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

تشکیل منافذ در آزمونه ها فشار باید بتدریج در طی ۵دقیقه کاهش

یابد تا به فشار جو برسد .

سپس آزمونه ها از محفظه بمباران برداشته شده و دور از نور

مستقیم خورشید باید برای مدت حداقل ١۶ساعت در دمای محیط

قرار گیرند

-١- ۵و ٧-١- سپس باید آزمون کشش مطابق با بندهای فرعی ۶

۵انجام شود .

۴- روشهای اندازه گیری جریان هوا در کوره ها -۶

١- روش اول  روش غیر مستقیم یا قدرت مصرفی -۴-۶

الف ) در این روش تفاوت قدرت اضافی مورد نیاز برای نگاه

داشتن کوره در دمای داده شده با دریچه های باز نسبت به قدرت

مورد نیاز برای نگاه داشتن کوره در همان دما با دریچه های بسته ،

بعنوان معیاری از کمیت عبور هوا از کوره در حالتی که دریچه ها

وات ) مورد نیاز P باز هستند استفاده میشود . توان متوسط ( 1

برای نگاه داشتن کوره در دمای کهنگی تعیین شده در حالتی که

دریچه ها باز هستند برای یک دوره ٣٠دقیقه ای یا بیشتر تعیین

میگردد . سپس دریچه های تهویه هوا ( و در صورت نیاز روزنه

وات ) برای نگاه P دماسنج ) بسته میشوند و توان متوسط ( 2

داشتن همان دما در یک دوره مشابه تعیین میگردد . ضروری است

که اختلاف دمای کوره و نیز دمای محیط در دو آزمون یکسان

٠درجه سلسیوس باشد . دمای محیط / بوده و این اختلاف حدود ٢

باید در نقطه ای به فاصله حدود ٢متر از کوره تقریبأ هم سطح پایه

٠متر از هر شی ء جامد اندازه گیری شود . / آن و حداقل ۶

ب ) میزان عبور هوای کوره در حالتی که دریچه ها باز هستند طبق

رابطه زیر داده شده است .

3112 Page 28 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

که در آن :

١ژول بر گرم ) / گرمای ویژه هوا در فشار ثابت ( ٠٠٣ = Cp

دمای محیط بر حسب درجه سلسیوس = T1

دمای کوره بر حسب درجه سلسیوس = T2

تفاوت قدرت مصرفی ، همانطور که در بند اول تعریف = P1 - P2

شده است .

جرم هوا ، برحسب گرم بر ثانیه =m

حجم هوا برحسب لیتر بر ساعت =v

چگالی هوا در آزمایشگاه در زمان آزمون برحسب گرم بر لیتر =d

یادآوری  چگالی هوا در ٧۶میلیمتر جیوه و ٢٠درجه

١گرم بر لیتر است . / سلسیوس ، ٢٠۵

بنابراین :

در این رابطه فرض می شود وقتی دریچه ها بسته هستند هوائی در

کوره عبور نمی کند بنابراین نباید هیچگونه نشتی وجود داشته

باشد . درزهای در باید با نوارچسب بسته شود و همچنین تمام

روزنه ها ، شامل دریچه های ورودی باید کاملا بسته شوند .

ج ) اگر توان مصرفی با یک واتمتر اندازه گیری شود ، وقتی که

گرم کننده کوره روشن است کل زمان برحسب ثانیه باید با

کرونومتر اندازه گیری شود و واتمتر باید یکبار در طی هر زمان

روشن خوانده شود . میانگین مقادیر قدرت برحسب وات ضرب در

زمان کل ثبت شده بوسیله کرونومتر و بخش بر زمان آزمون

3112 Page 29 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

برحسب ثانیه ، قدرت مورد نیاز برای نگاهداری کوره در یک دمای

ثابت برحسب وات را بدست می دهد .

د ) اگر از وات  ساعت سنج یا کیلووات  ساعت سنج استفاده

شود قدرت مصرفی کل ثبت شده بوسیله وسایل اندازه گیری بخش

بر زمان آزمون بعنوان کسری از یک ساعت اندازه گیری میشود .

اگر یک کیلووات ساعت سنج خانگی استفاده شود ، واحدهای

صفحه مدرج بزرگتر از آن است که قادر باشد دقت کافی در طی

آزمون کوتاه را بدهد و بنابراین صفحه دوار مربوط به این وسایل

اندازه گیری بعنوان نشان دهنده قدرت مصرفی به کار میرود .

واتمتر باید تا زمانی که علامت راهنمای روی صفحه ، مقابل مرکز

شیشه قرار بگیرد کار کرده و سپس باید تا شروع آزمون قطع

شود .

برای کاهش خطای ممکن ، زمان آزمون باید به اندازه کافی

طولانی باشد تا حدود ١٠٠چرخش صفحه را اجازه دهد و آزمون

باید ترجیحأ وقتی که علامت روی صفحه مشاهده میشود خاتمه

یابد . چنانچه علامت در انتهای آزمون خارج از دید است کسر

تخمینی از یک چرخش باید اضافه شود . آزمون باید در نقاط

روشن  خاموش مربوط به دوره گرمائی شروع و خاتمه یابد

( بعنوان مثال در لحظه ای که گرم کننده ها بوسیله ترموستات

روشن می شوند .)

٢- روش دوم  روش مستقیم و پیوسته -۴-۶

شرح وسایل :

شروع از منبع هوای فشار بالا بعبارت دیگر ، از یک سیستم

لوله کشی یا کپسول های هوا میباشد :

الف ) تنظیم کننده فشار هوا ٣٩

وسیله ای است که برای کاهش

فشار هوا از چند اتمسفر منبع اصلی به مقادیر فشار کاملا پائین

مورد نیاز برای تغذیه کوره به کار می رود این وسیله به یک شیر

3112 Page 30 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

قابل تنظیم که جریان با فشار ثابت پائین را مجاز میداند ، مجهز

است .

ب ) جریان سنج ۴٠

یک وسیله آزمون که میزان جریان هوا را

بتواند اندازه گیری نماید . این وسیله که در شکل شماره ٩نشان

داده شده است با لوازم قید شده در زیر بر طبق اصل فشار عمل

میکند .

١ یک لوله موئین کالیبره با قطر داخلی کالیبره ٢میلیمتر و طول

کالیبره ٧٠میلیمتر . شکل شماره ١٠یک نمودار کالیبراسیون

نوعی را نشان میدهد که کنترل جریان هوا تا ۵٠٠یا ۶٠٠لیتر بر

ساعت را ممکن می سازد .

٢ یک لوله فشار سنج ۴١

با درجه بندی مضاعف اختلاف فشار

آب بین صفر و ٣٠٠ ± میلیمتر را نشان میدهد . مایع فشار سنج آب

مقطر میباشد .

ج ) کوره هوا  یک کوره هوا معمولی است که باید به دقت درز

گیری شود و شامل درز گیری اطراف لوله ورودی که باید ترجیحأ

از پائین کوره وارد شود ، میباشد . سوراخ خروج هوا که باید در

بالای کوره باشد تنها دریچه ای است که باز میماند .

یادآوری  دو ویژگی زیر اطمینان به روش و وسایل را تسهیل

میکند .

الف ) جریان سنج توضیح داده شده در بالا میتواند کاملا قابل

اعتماد در نظر گرفته شود ، ساخت و کالیبره کردن آن آسان و

برای میزان جریان هوائی که در اینجا که کار رفته کاملا مناسب

میباشد .

ب ) همانطور که تجربه نشان داده است انتخاب روش تهویه "

مصنوعی " آرام در عمل باعث غیر یکنواختی دمای نقاط متفاوت در

کوره نمی شود .

٧ آزمون تلفات جرم برای عایق ها و غلا فهای

3112 Page 31 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

PVC

PVC ١- آزمون تلفات جرم برای عایق -٧

١- وسایل آزمون -١-٧

الف ) کوره ای با جریان طبیعی یا مصنوعی هوا می باشد و ورود

هوا به ترتیبی است که روی سطح آزمونه ها جریان یافته و نزدیک

به سقف کوره از آن خارج میشود نباید کمتر از ٨و بیشتر از ٢٠

مرتبه تعویض هوای کامل در ساعت در دمای کهنگی تعیین شده

در کوره داشته باشند . در صورت اختلاف کوره ای با جریان هوای

طبیعی باید استفاده شود .

وسیله تهویه گردان نباید در داخل کوره استفاده شود .

٠میلی گرم / ب ) یک ترازو با حساسیت ١

ج ) قالب پانچ کردن برای آزمونه های دمبل شکل ( به روش آزمون

در بند ۵مراجعه شود )

د ) یک دسیکاتور با سیلیکاژل یا ماده مشابه

٢- نمونه برداری  چنانچه آزمون تلفات جرم و آزمون -١-٧

مکانیکی توامأ انجام شوند ( بند ۵) آزمونه ها باید یک نمونه برای

هر رشته یعنی سه عدد از قطعاتی باشند که مورد آزمون کهنگی در

٣قرار گرفته اند . چنانچه -١- کوره هوا مطابق با بند فرعی ۶

نمونه ها برای آزمون دیگری مورد احتیاج نباشند و در صورتیکه

٣مطابقت داشته باشد -١- ضخامت آنها با ردیف ج بند فرعی ٧

ممکن است از سه آزمونه دیگر آماده شده از هر رشته مطابق با

بند ۵استفاده شود . در غیر این صورت سه نمونه هر کدام به طول

تقریبی ١٠٠میلیمتر از هر رشته یا عایق هر رشته مورد آزمون

باید برداشته شود و یک آزمونه از هر یک مطابق با بند ۵آماده

گردد .

٣- تهیه آزمونه ها -١-٧

الف ) هر گونه پوششی باید برداشته شود . هادی باید بیرون

3112 Page 32 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

کشیده شده و در صورت وجود لایه های نیمه هادی روی عایق آنها

باید به طور مکانیکی یعنی بدون استفاده از حلال برداشته شوند .

ب ) آزمون باید روی آزمونه های به شکل زیر انجام شود .

١ در صورت امکان آزمونه های دمبل شکل مطابق با شکل

شماره ٧

٢ چنانچه ابعاد رشته برای تهیه قطعات دمبل شکل مطابق با

شکل شماره ٧بسیار کوچک باشد آزمونه های دمبل شکل مطابق با

شکل شماره ٨

٣ آزمون های لوله ای شکل را میتوان بجای قطعات دمبل شکل

١٢میلیمتر بیشتر نباشند به کاربرد / برای قطرهای داخلی که از ۵

به شرطی که در سطح داخلی عایق لایه نیمه هادی چسبنده وجود

نداشته باشد . دو انتهای آزمونه های لوله ای شکل نباید بسته

باشند .

١- ج ) آزمونه های دمبل شکل باید مطابق با ردیف الف بند فرعی ۵

٣آماده شوند مگر اینکه آزمونه ها دو سطح موازی در تمام طول -

١میلیمتر باشد و نیازی به خطوط /٠±٠/ داشته ضخامت آنها باید ٢

علامت نمی باشد .

٣-١- آزمونه های لوله ای شکل باید مطابق با ردیف ب بند فرعی ۵

بدون کاربرد خطوط علامت آماده شوند . سطح کل هر آزمونه ( به

۴مراجعه شود ) نباید کمتر از ۵-١- ردیف الف بند فرعی ٧

سانتی متر مربع باشد .

د ) بندهای تخت دوتائی قابل انعطاف ۴٢

که دارای شیار روی هر

دو طرف بین رشته های عایق شده میباشند باید بدون جدا نمودن

رشته ها از هم آزمون شوند . برای محاسبه سطح ، میتوان بند تخت

را مانند دو قطعه لوله ای شکل جدا در نظر گرفت

 A ۴- محاسبه سطح تبخیر -١-٧۴٣

برحسب A سطح رویه

سانتیمتر مربع هر آزمونه باید قبل از شروع آزمون تلفات جرم با

3112 Page 33 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

استفاده از رابطه زیر تعیین شود .

الف ) برای نمونه های لوله ای شکل

که در آن :

δ مقدار میانگین ضخامت آزمونه ، برحسب میلیمتر ، چنانچه = δ

٠میلیمتر باشد با تقریب دو رقم اعشار و بالاتر از این حد با /۴

تقریب یک رقم اعشار

مقدار میانگین قطر خارجی آزمونه ، برحسب میلمیتر ، چنانچه =D

میلیمتر باشد با تقریب دو رقم اعشار و بالاتر از این حد با D ≤ 2

تقریب یک رقم اعشار

و δ طول آزمونه ، برحسب میلیمتر ، با تقریب یک رقم اعشار =L

٢) روی - ١و ۴- مطابق با روش آزمون بند ۴( بندهای فرعی ۴ D

یک برش نازک از انتهای هر آزمونه لوله ای شکل ، اندازه گیری

میشوند .

رابطه را میتوان برای آزمونه لوله ای شکل با سطح مقطع مطابق

شکل شماره ٢نیز به کار برد .

ضخامت متوسط نوارها ، برحسب میلیمتر با تقریب δ : که در آن

۴میباشد . -١- دو رقم اعشار ، مطابق با ردیف الف بند فرعی ۵

۵- روش آزمون -١-٧

الف ) آزمونه های آماده شده باید حداقل به مدت ٢٠ساعت در

دمای محیط در یک دسیکاتور قرار بگیرند و بلافاصله بعد از

3112 Page 34 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

برداشتن از دسیکاتور هر آزمونه باید به دقت برحسب میلیگرم با

تقریب یک رقم اعشار وزن شود .

٧* ب ) سپس سه آزمونه باید در هوا و فشار جو به مدت ٢۴

٨٠درجه سلسیوس در کوره نگاه داشته شوند ± ساعت در دمای ٢

١مراجعه شود ) مگر در مواردیکه تعیین شده -١- ( به بند فرعی ٧

باشد .

مواد با آمیزه های تا حد زیادی متفاوت نباید همزمان در یک کوره

آزمایش شوند .

آزمونه ها باید به طور عمود در وسط کوره حداقل به فاصله ٢٠

میلیمتر از یکدیگر آویزان شوند .

٠درصد حجم کوره را اشغال نمایند . / آزمونه ها نباید بیشتر از ۵

ج ) بعد از این عمل حرارتی ، آزمونه ها باید دوباره به مدت ٢٠

ساعت در یک دسیکاتور در دمای محیط قرار داده شوند و هر

آزمونه باید دوباره به دقت برحسب میلیگرم با تقریب یک رقم

اعشار وزن شود .

تفاوت بین وزن های تعیین شده در ردیف های الف و ج برای هر

آزمونه باید حساب شده و با تقریب یک رقم اعشار گرد شود .

۶- بیان نتایج  تلفات جرم هر آزمونه بوسیله تقسیم " -١-٧

۵مراجعه شود ) -١- تفاوت وزن " ( به ردیف ج بند فرعی ٧

برحسب میلیگرم بر سطح رویه آن ۴۴

۴-١- ( به بند فرعی ٧

مراجعه شود ) برحسب میلیمتر مربع تعیین میشود .

مقدار میانی نتایج برای سه آزمونه از هر رشته برحسب میلیگرم

بر سانتیمتر مربع باید بعنوان تلفات جرم هر رشته محسوب شود .

PVC ٢- آزمون تلفات جرم برای غلاف های -٧

١مراجعه شود ) -١- ١- وسایل آزمون  ( به بند فرعی ٧-٢-٧

- ٢- نمونه برداری  سه نمونه از غلاف مطابق با بند فرعی ٧-٢-٧

٢برداشته شود . -١

3112 Page 35 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

٣- تهیه آزمونه ها  کلیه عناصر ساختمانی -٢-٧۴۵

قرار گرفته

در زیر ( و در صورت وجود بر روی ) غلاف باید برداشته شوند .

باید دقت نمود که به غلاف صدمه ای وارد نشود . آزمونه ها مطابق

٣آماده میشوند . -١- با بند فرعی ٧

 سطح تبخیر باید بوسیله رابطه A ۴- محاسبه سطح تبخیر -٢-٧

۴با اصلاحات زیر محاسبه شود . -١- داده شده در بند فرعی ٧

رابطه داده شده برای نمونه های لوله ای شکل فقط در مورد سطوح

مقطع مطابق با شکل های شماره ٣و ۴به کار میرود . سطوح

تبخیر داخلی و خارجی غلاف های بندهای تخت و کابل ها باید از

ابعاد سطح مقطع غلاف محاسبه شود .

این ابعاد باید برحسب میلیمتر با تقریب دو رقم اعشار تعیین

گردد . میتوان از برآمدگی های سه گوش در سطح داخلی غلاف های

تخت صرف نظر نمود و آن را تخت در نظر گرفت .

۵میباشد . -١- ۵- روش آزمون  مطابق با بند فرعی ٧-٢-٧

۶میباشد . -١- ۶- بیان نتایج  مطابق با بند فرعی ٧-٢-٧

٨ آزمون فشار در دمای بالا برای عایق ها و

PVC غلاف های

یادآوری  این آزمون برای ضخامت عایق ها و غلاف های کمتر از

٠میلیمتر توصیه نمی شود . /۴

PVC ١- آزمون برای عایق -٨

١- نمونه برداری  برای هر رشته مورد آزمون سه قطعه -١-٨

مجاور هم از نمونه ای به طول ٢۵٠تا ۵٠٠میلیمتر باید برداشته

شود . طول هر قطعه باید ۵٠تا ١٠٠میلیمتر باشد .

رشته های بندهای تخت نباید از هم جدا شوند .

٢- تهیه آزمونه ها  از هر رشته قطعه ای مطابق با بند فرعی -١-٨

١برداشته می شود . هر نوع پوششی شامل لایه های نیمه -١-٨

هادی ( در صورت وجود ) باید به طور مکانیکی برداشته شود .

3112 Page 36 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

آزمونه ممکن است سطح مقطع گرد و یا قطاع شکل داشته باشد .

٣- وضعیت هر آزمونه در تجهیزات آزمون  وسیله ایجاد -١-٨

فرو رفتگی در شکل شماره ١١نشان داده شده است و شامل یک

٠میلیمتر می باشد /٧٠±٠/ تیغه مستطیل شکل با لبه ای به پهنای ٠١

که بر آزمونه فشار وارد میکند . هر آزمونه باید در وضعیت نشان

داده شده در شکل شماره ١١قرار بگیرد . بندهای تخت بدون

غلاف باید روی طرف تخت قرار بگیرند . آزمونه ها با قطر کوچک

باید روی پایه به طوری که زیر فشار تیغه انحنأ پیدا نکنند محکم

شوند .

آزمونه های رشته های قطاع شکل باید روی یک پایه با نگاه دارنده

قطاع شکل مطابق با شکل شماره ١١قرار بگیرند . مقدار نیرو باید

در جهت عمود بر محور رشته وارد شود . همچنین تیغه باید عمود

بر محور رشته باشد .

برحسب ) F ۴- محاسبه نیروی فشار آورنده  نیروی -١-٨

نیوتن ) که باید بوسیله تیغه بر روی آزمونه اعمال شود ( برای

رشته های گرد و قطاع شکل ) به رابطه زیر داده شده است .

که در آن :

ضریبی است که چنانچه مقداری برای آن داده شده باشد باید K

همان مقدار تعیین شده در استاندارد مربوط به سیم و کابل باشد یا

اگر مقداری ، در استاندارد مربوط به سیم و کابل تعیین نشده باشد

باید :

٠/ برای بندهای قابل انعطاف و رشته های کابل های قابل انعطاف ۶

میلیمتر کابل ها برای سیم کشی D ≤ برای رشته های با 15 K=

میلیمتر و رشته های D > برای رشته های با 15 K=٠/ نصب ثابت ۶

K=٠/ قطاع شکل کابل ها برای سیم کشی نصب ثابت ٧

3112 Page 37 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

میانگین ضخامت عایق آزمونه = δ

میانگین قطر بیرونی آزمونه =D

هر دو با تقریب یک رقم اعشار برحسب میلیمتر بیان شده D و δ

و مطابق با روش آزمون بند ۴روی یک برش نازک از انتهای

آزمونه اندازه گیری می شوند .

میانگین قطر قسمت پشت یا گرد D برای رشته های قطاع شکل

قطاع برحسب میلیمتر با تقریب یک رقم اعشار میباشد که از سه

اندازه گیری بوسیله نوار اندازه گیری در دور اجتماع رشته ها تعیین

شده است . ( اندازه گیری ها در سه محل متفاوت روی اجتماع

رشته ها انجام می گیرد .)

نیروی اعمال شده بر آزمونه بند تخت بدون غلاف باید دو برابر

مقدار داده شده بوسیله فرمول بالا باشد .

- میانگین بعد کوچکتر آزمونه توضیح داده شده در بند فرعی ٨ D

١است . -١

می توان نیروی محاسبه شده را در جهت نزولی اما به میزان کمتر

از ٣درصد گرد نمود .

۵- گرم کردن آزمونه های زیر بار  آزمون باید در یک کوره -١-٨

هوا انجام شود . دمای هوای کوره باید به طور مداوم در مقدار

تعیین شده در استاندارد مربوط به هر کابل ثابت نگاه داشته شود .

آزمونه های زیر بار ، که از قبل گرم نشده باشد ، باید در وضعیت

آزمون برای زمان تعیین شده در استاندارد مربوط به هر کابل قرار

گیرد یا چنانچه زمان در استاندارد مربوط به کابل تعیین نشده

است برای زمانهای زیر :

میلیمتر D ≤ ۴ساعت برای آزمونه های با 15 -

میلیمتر و برای آزمونه ها D > ۶ساعت برای آزمونه های با 15 -

با رشته های قطاع شکل

۶- خنک کردن آزمونه های زیر بار  در پایان مدت زمانهای -١-٨

3112 Page 38 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

۵مراجعه شود ) آزمونه باید زیر -١- تعیین شده ( به بند فرعی ٨

بار خنک شود . این عمل ممکن است بوسیله پاشیدن آب سرد بر

نقطه ای از آزمونه که تحت فشاردرامده در کوره انجام شود .

آزمونه وقتی تا دمائی سرد شود که برگشت عایق به حالت اول

دیگر اتفاق نیافتد باید از دستگاه برداشته شود ، سپس باید بوسیله

غوطه ور شدن در آب ، بیشتر سرد شود .

٧- اندازه گیری فرورفتگی  بلافاصله پس از سرد شدن ، -١-٨

آزمونه باید برای تعیین عمق فرورفتگی آماده شود .

هادی باید به شکلی بیرون کشیده شود که آزمونه شکل لوله ای

خود را حفظ نماید .

یک نوار باریک باید از آزمونه در جهت محور رشته ، عمود بر

فرورفتگی مطابق با شکل شماره ١٢بریده شود .

نوار باید به طور تخت زیر میکروسکوپ یا پروژکتور اندازه گیری

قرار گیرد و خط تقاطع باید در انتهای فرورفتگی و خارج آزمونه

مطابق با شکل مربوطه تنظیم شود .

آزمونه های کوچک ، تا قطر خارجی حدود ۶میلیمتر ، باید دوبار

متقاطع در محل فرورفتگی و نزدیک آن مطابق با شکل شماره ١٣

بریده شوند و عمق فرورفتگی باید بوسیله اختلاف اندازه گیری های

میکروسکوپ در برش های مقطعی شماره ١و ٢مطابق با شکل

مربوطه تعیین گردد .

تمام اندازه گیری ها باید برحسب میلیمتر و با تقریب دو رقم اعشار

انجام شوند .

٨- مقررات  مقدار میانی مقادیر فرورفتگی اندازه گیری شده -١-٨

روی سه آزمونه برداشته شده از هر رشته نباید بیش از ۵٠

درصد میانگین ضخامت عایق آزمونه باشد ( همانطور که مطابق با

۴اندازه گیری گردید .) -١- بند فرعی ٨

یادآوری  مقدار ۵٠درصد اصل اساسی رابطه و غیر قابل تفکیک

3112 Page 39 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

از آن می باشد و برای تمام مواد مشابه است . دقت آزمون می تواند

بدون تغییر مقدار ۵٠درصد متفاوت K فقط بوسیله تغییرات عامل

باشد .

PVC ٢- آزمون برای غلاف های -٨

١- نمونه برداری  برای هر غلاف مورد آزمون ، سه قطعه -٢-٨

مجاور باید از نمونه ای به طول ٢۵٠تا ۵٠٠میلیمتر برداشته شوند

که پوشش ( در صورت وجود ) و تمام قسمتهای داخلی ( رشته ها ،

پرکننده ها ، پوشش داخلی ، حفاظ مکانیکی ۴۶

( زره ) و غیره ( در

صورت وجود ) بیرون آورده شده اند .

طول هر قطعه غلاف باید ۵٠تا ١٠٠میلیمتر باشد ( مقادیر بزرگتر

برای قطرهای بزرگتر مورد استفاده قرار می گیرد )

٢- تهیه آزمونه ها  چنانچه غلاف برآمدگی هائی نداشته -٢-٨

١مراجعه شود ) باید -٢- باشد از هر قطعه غلاف ( به بند فرعی ٨

نواری محصور شده به حدود یک سوم محیط در جهت محور کابل

بریده شود .

چنانچه غلاف برآمدگی هائی داشته باشد که با بیش از پنج رشته

ایجاد شده است ، نوار باید با همان روش بریده شده و این

برآمدگی ها باید بوسیله سایش برداشته شوند .

چنانچه برآمدگی های غلاف با پنج رشته یا کمتر ایجاد شده نوار

باید در جهت برآمدگی ها بریده شود به طوریکه شامل حداقل یک

شیار تقریبأ در وسط نوار و در سرتاسر طول آن باشد .

چنانچه غلاف مستقیمأ بر روی یک هادی هم مرکز ۴٧

،یک حفاظ

مکانیکی یا یک پوشش فلزی الکترواستاتیکی ۴٨

قرار گرفته باشد که

در این صورت برآمدگی هائی دارد که قابل سایش یا برش نیست

( مگر آنکه قطر بزرگ باشد ،) غلاف نباید جدا شود و تمام قطعه

کابل باید به عنوان یک آزمونه به کار رود .

٣- وضعیت آزمونه در تجهیزات آزمون  وسیله ایجاد -٢-٨

3112 Page 40 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

٣و شکل شماره ١١-١- فرورفتگی باید مطابق با بند فرعی ٨

باشد .

نوارها باید بوسیله یک میله یا لوله فلزی نگاه داشته شوند که

ممکن است برای ایجاد یک نگهدارنده پایدارتر در جهت محورش

نصف شود .

شعاع میله یا لوله باید تقریبأ برابر با نصف قطر داخلی آزمونه

باشد .

تجهیزات ، نوار و میله نگهدارنده ( لوله ) باید طوری ترتیب داده

شوند که میله نوار را نگاه دارد و تیغه بر روی سطح خارجی

آزمونه فشار آورد .

نیرو باید در جهت عمود بر محور میله ( یا محور کابل وقتی که

تمام قطعه کابل به کار می رود ) اعمال شود و همچنین تیغه باید

عمود بر محور میله یا لوله باشد ( یا محور کابل وقتی که تمام کابل

به کار میرود .)

برحسب ) ،F ۴- محاسبه نیروی فشار آورنده  نیروی -٢-٨

نیوتن ) که باید بوسیله تیغه بر هر آزمونه اعمال شود بوسیله

رابطه زیر داده شده است :

که در آن :

ضریبی است که چنانچه مقداری برای آن داده شده باشد باید K

همان مقدار تعیین شده در استاندارد مربوطه به کابل باشد یا اگر

مقداری در استاندارد مربوط به کابل تعیین نشده باشد باید :

برای کابل ها و بندهای ۴٩

K=٠/ قابل انعطاف ۶

برای کابلها برای سیم کشی ۵٠

٠/ میلیمتر ۶ D < نصب ثابت با 15

K=

=٠/ میلیمتر ۶ D < برای کابلها برای سیم کشی نصب ثابت با 15

3112 Page 41 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

K

میانگین ضخامت غلاف آزمونه = δ

میانگین قطر خارجی آزمونه یا بعد خارجی کوچکتر آزمونه =D

برای غلاف یک بند یا کابل تخت ۵١

هر دو برحسب میلیمتر با تقریب یک رقم اعشار بیان D و δ

- ٢و ۴- می شوند و مطابق با روش آزمون بند ۴( بندهای فرعی ۴

٣) اندازه گیری می شوند .

قطر کابلی است که از آن قطعه بریده می شود ) میتوان نیروی D)

محاسبه شده را در جهت نزولی اما کمتر از ٣درصد گرد نمود .

۵- گرم کردن آزمونه های زیر بار  آزمونه ها باید مطابق با -٢-٨

۵برای مدت زمان تعیین شده در استاندارد برای -١- بند فرعی ٨

هر نوع کابل گرم شوند یا چنانچه زمان در استاندارد مربوط به هر

کابل تعیین نشده است برای زمانهای زیر :

میلیمتر D ≤  ۴ساعت برای آزمونه های با 15

میلیمتر D >  ۶ساعت برای آزمونه های با 15

۶- خنک کردن آزمونه های زیر بار  آزمونه ها باید مطابق با -٢-٨

۶خنک شوند . -١- روش توضیح داده شده در بند فرعی ٨

٧- اندازه گیری فرورفتگی  فرورفتگی باید روی یک نوار -٢-٨

٧و شکل -١- باریک که از آزمونه بریده شده مطابق با بند فرعی ٨

شماره ١٢اندازه گیری شود .

٨- مقررات  مقدار میانی مقادیر فرورفتگی اندازه گیری شده -٢-٨

روی سه آزمونه برداشته شده از غلاف تحت آزمون نباید بیش از

-٢- ۵٠درصد میانگین ضخامت نمونه وقتی مطابق با بند فرعی ٨

۴اندازه گیری می شود ، باشد .

یادآوری  مقدار ۵٠درصد اصل اساسی رابطه غیر قابل تفکیک از

آن میباشد و برای تمام مواد مشابه است . دقت آزمون می تواند

بدون تغییر مقدار ۵٠درصد متفاوت K فقط بوسیله تغییرات عامل

3112 Page 42 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

باشد .

در PVC ٩ آزمونها برای عایق ها و غلاف های

دمای پائین

١- آزمون خمش -٩۵٢

در دمای پائین PVC برای عایق های

١- کلیات  این آزمون معمولا وقتیکه تهیه قطعات دمبل شکل -١-٩

امکان پذیر نیست برای رشته های با مقطع گرد با قطر خارجی

١٢میلیمتر و کمتر و رشته های قطاع شکل به کار میرود . /۵

چنانچه در استاندارد مربوط به کابل مورد نیاز باشد آزمون باید

روی رشته های بزرگتر انجام شود . در غیر این صورت عایق

٣- رشته های بزرگتر باید مورد آزمون ازدیاد طول مطابق با بند ٩

قرار گیرد .

٢- نمونه برداری و تهیه آزمونه ها  هر رشته مورد آزمون -١-٩

باید در دو نمونه با طول مناسب تهیه شود بعد از برداشتن

پوشش ها ( در صورت وجود ) نمونه ها باید بعنوان آزمونه ها به

کار روند .

٣- تجهیزات  تجهیزات این آزمون مطابق با شکل شماره -١-٩

١۵است که اساسأ شامل یک میله چرخان و وسایل هدایت کننده

۵٣

برای آزمونه ها میباشند . همچنین می توان از تجهیزات با میله که

مشابه وسیله نشان داده شده در شکل شماره ١۵میباشد استفاده

نمود .

تجهیزات باید قبل و در حین آزمون در یک یخچال نگاه داشته

شوند .

۴- روش آزمون  آزمونه باید مطابق با شکل شماره ١۵در -١-٩

دستگاه محکم شود .

تجهیزات با آزمونه قرار گرفته در آن باید در یخچال در دمای

تعیین شده به مدت حداقل ١۶ساعت نگاه داشته شوند . مدت زمان

3112 Page 43 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

سرد شدن ١۶ساعت شامل زمان لازم برای سرد شدن تجهیزات

نیز میباشد .

چنانچه دستگاه قبلا سرد شده است ، دوره سرد شدن کوتاهتر

ولی حداقل ۴ساعت مجاز میباشد ، به شرطی که نمونه ها دمای

آزمون تعیین شده را بدست آورده باشند . چنانچه دستگاه و

آزمونه ها قبلا سرد شده باشند بعد از نصب شدن هر آزمونه در

دستگاه ، مدت یکساعت برای سرد شدن کافی میباشد .

در انتهای زمان تعیین شده ، میله باید مطابق با شرایط تعیین شده

۵چرخانیده شود . -١- در بند فرعی ٩

آزمونه باید به طریقی هدایت شود که به طور محکم و به صورت

مارپیچ نزدیک به هم دور میله پیچیده شود . در مورد آزمونه های

قطاع شکل قسمت پشت گرد آزمونه باید در تماس با میله باشد .

سپس باید تأمل نمود تا آزمونه که هنوز روی میله قرار دارد

تقریبأ به دمای محیط برسد .

۵- شرایط آزمون  سرد کردن و دمای آزمون باید مطابق -١-٩

در استاندارد مربوط به هر سیم و PVC آنچه برای ترکیب نوع

کابل تعیین شده ، باشد . قطر میله باید بین ۴تا ۵برابر قطر

آزمونه باشد .

میله باید به طور یکنواخت و با سرعت یک دور در ۵ثانیه

چرخانیده شود و تعداد دورها باید مطابق با مقادیر تعیین شده در

جدول زیر باشد .

3112 Page 44 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

قطر حقیقی هر آزمونه باید بوسیله یک کولیس یا یک نوار

اندازه گیری تعیین شود . برای آزمونه های قطاع شکل محور

کوچکتر بعنوان پارامتر معادل قطر برای تعیین قطر میله و تعداد

دورها در نظر گرفته میشود .

برای بندهای تخت قطر میله باید بر اساس بعد کوچکتر آزمونه که

روی میله با محور کوچکتر عمود بر آن پیچیده شده ، انتخاب

شود .

۶- مقررات  در انتهای روش شرح داده شده در بند فرعی -١-٩

۴آزمونه ها باید در حالیکه هنوز روی میله قرار دارند آزمون -١-٩

شوند . عایق هر دو آزمونه هنگامی که آزمایش میشوند نباید با

چشم غیر مسلح بدون بزرگ نمائی هیچگونه ترک خوردگی نشان

دهند .

PVC ٢- آزمون خش در دمای پائین برای غلاف های -٩

١- کلیات  این آزمون معمولا برای کابلهای گرد با قطر -٢-٩

١٢میلیمتر و کمتر و برای کابلهای تخت با پهنای ٢٠ / خارجی ۵

میلیمتر و کمتر میباشد چنانچه در استاندارد مربوط به هر کابل

مورد نیاز باشد ، آزمون باید روی کابلهای بزرگتر نیز انجام شود .

در غیر این صورت غلاف کابلهای بزرگتر باید مورد آزمون ازدیاد

۴قرار گیرد . - طول مطابق با بند فرعی ٩

٢- نمونه برداری و تهیه آزمونه ها  برای هر غلاف مورد -٢-٩

آزمون دو قطعه کابل با طول مناسب باید برداشته شود .

قبل از شروع آزمون ، هر پوششی باید از روی غلاف برداشته

شود .

٣- تجهیزات ، روش و شرایط آزمون -٢-٩

۵میباشد . -١- ۴و ٩-١- ٣و ٩-١- مطابق با بندهای فرعی ٩

3112 Page 45 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

برای کابلهای با یک حفاظ مکانیکی ( زره ) یا یک هادی هم مرکز

زیر غلاف خارجی ، قطر میله باید مطابق با استاندارد مربوط به هر

کابل باشد .

۴- مقررات  در انتهای روش شرح داده شده در بند فرعی -٢-٩

۴آزمونه ها باید در حالیکه هنوز روی میله هستند آزمایش -١-٩

شوند . غلاف هر دو آزمونه وقتی که آزمایش میشوند نباید با

چشم غیر مسلح بدون بزرگ نمائی هیچگونه ترک خوردگی نشان

دهند .

در دمای پائین PVC ٣- آزمون ازدیاد طول برای عایق -٩

١- کلیات  این آزمون برای عایق رشته هائی است که روی -٣-٩

١انجام نمی شود . -١- آنها آزمون خش مطابق با بند فرعی ٩

٢- نمونه برداری  هر رشته مورد آزمون باید در دو نمونه -٣-٩

با طول مناسب تهیه شود .

٣- تهیه آزمونه ها  بعد از آن که همه پوشش ها -٣-٩۵۴

( شامل

لایه های نیمه هادی خارجی ، در صورت وجود ) برداشته شدند ،

٢میلیمتر نباشد / چنانچه میانگین ضخامت تعیین شده بیش از ٠

نیازی به سایش یا برش عایق نیست . نمونه های با ضخامت بیش

از این حد باید برای بدست آوردن یک ضخامت منظم و یکسان

سائیده یا بریده شوند،باید توجه نمود که ازایجاد حرارت بیش از

حد جلوگیری شود . بعد از سایش یا برش ضخامت نباید کمتر از

٠میلیمتر باشد . تمام نمونه ها باید قبلا در دمای محیط برای /٨

مدت حداقل ١۶ساعت قرار گیرند .

بعد از این آماده سازی ، سه قطعه دمبل شکل از هر نمونه مطابق

با شکل ٧یا در صورت لزوم مطابق با شکل شماره ٨باید در

جهت محور هر نمونه پانچ شود ، در صورت امکان دو قطعه دمبل

شکل باید در کنار هم پانچ شوند .

برای رشته های قطاع شکل قطعات دمبل شکل باید از پشت رشته

3112 Page 46 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

پانچ شود .

در صورتیکه دستگاهی به کار رود که اندازه گیری مستقیم فاصله

بین خطوط علامت در طول آزمون را ممکن میسازد قطعات دمبل

٣-١- شکل باید مطابق با آخرین عبارت ردیف ب بند فرعی ۵

علامت گذاری شوند .

۴- تجهیزات  آزمون ممکن است به توسط یک ماشین -٣-٩

کشش عادی مجهز به وسیله سردکننده یا یک ماشین کشش نصب

شده در یک محفظه برودت انجام شود .

با استفاده از یک مایع بعنوان سرد کن ، زمان آماده سازی نباید

کمتر از ١٠دقیقه در دمای آزمون تعیین شده باشد .

وقتی که سرد کردن با هوا انجام میگیرد ، زمان آماده سازی برای

سرد کردن تجهیزات و آزمونه باید حداقل ۴ساعت باشد . چنانچه

دستگاه قبلا سرد شده باشد ، این مدت میتواند به ٢ساعت کاهش

یابد و اگر دستگاه و آزمونه قبلا سرد شده اند زمان آماده سازی

بعد از این که آزمونه در دستگاه نصب شد نباید کمتر از ٣٠دقیقه

باشد .

چنانچه از یک مایع ترکیبی ۵۵

برای سرد کردن استفاده شود نباید

به مواد عایق یا غلاف آسیب برساند .

تجهیزاتی که اندازه گیری مستقیم فاصله بین خطوط علامت در

طول آزمون ازدیاد طول را ممکن میسازد ترجیح دارند ، اما

استفاده از دستگاهی که با آن جابجائی گیره ها را بتوان اندازه

گرفت نیز مجاز میباشد .

ترکیبی از PVC یادآوری  یک سرد کننده مناسب برای آزمون

جامد میباشد . CO الکل اتیلیک یا الکل متیلیک با 2

۵- روش آزمون  گیره های دستگاه کشش باید از نوع -٣-٩

خودکار نباشند .

قطعات دمبل شکل باید در هر دو گیره از قبل سرد شده به یک

3112 Page 47 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

طول درگیر شوند .

در صورتیکه اندازه گیری مستقیم فاصله بین خطوط علامت در

طول آزمون انجام شود ، برای هر دو نوع قطعات دمبل شکل طول

آزاد بین گیره ها باید حدود ٣٠میلیمتر باشد .

چنانچه قرار است جابجائی گیره ها اندازه گیری شود ، طول آزاد

،بین گیره ها باید برای قطعات دمبل شکل مطابق شکل شماره ٧

٣٠میلیمتر و برای قطعات دمبل شکل مطابق با شکل شماره ±٠/۵

٢٢میلیمتر باشد . ±٠/۵،٨

۵٠± سرعت دور شدن گیره ها از هم در ماشین کشش باید ۵

میلیمتر بر دقیقه باشد .

در استاندارد PVC دمای آزمون باید مطابق آنچه برای نوع آمیزه

مربوط به کابل تعیین گردیده باشد .

ازدیاد طول بوسیله اندازه گیری فاصله بین خطوط علامت ( در

صورت امکان ) و یا اندازه گیری فاصله بین گیره ها در لحظه پارگی

تعیین میگردد .

۶- مقررات و ارزیابی نتایج  برای محاسبه ازدیاد طول -٣-٩

افزایش فاصله بین خطوط علامت باید نسبت به فاصله اولیه ٢٠

میلیمتر ( یا ١٠میلیمتر ، چنانچه قطعات دمبل شکل مطابق با شکل

شماره ٨به کار رود ) و برحسب درصدی از این فاصله بیان

میشود . چنانچه روش دیگری برای اندازه گیری فاصله بین گیره ها

استفاده شود افزایش این فاصله نسبت به فاصله اصلی برای

قطعات دمبل شکل مطابق با شکل شماره ٧باید ٣٠میلیمتر و برای

قطعات دمبل شکل مطابق با شکل شماره ٨باید ٢٢میلیمتر باشد .

چنانچه این روش استفاده شود قبل از برداشتن آزمونه از دستگاه

باید دقت نمود که آزمونه ها تا حدی از گیره ها به بیرون نلغزیده

باشند در غیر این صورت نتیجه آزمون قابل قبول نخواهد بود .

حداقل سه نتیجه آزمون معتبر برای محاسبه ازدیاد طول مورد نیاز

3112 Page 48 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

میباشد . در غیر این صورت آزمون باید تکرار شود .

افزایش طول هیچکدام از نتایج آزمون های صحیح نباید کمتر از ٢٠

درصد باشد جز در مواردیکه تعیین شده باشد .

در صورت اختلاف نظر روش به کارگیری خطوط علامت باید

مورد استفاده قرار گیرد .

در دمای پائین PVC ۴- آزمون ازدیاد طول برای غلاف های -٩

١- کلیات  این آزمون برای غلاف کابلهائی است که مطابق -۴-٩

١مورد آزمون خمش قرار نمی گیرند . -٢- با بند فرعی ٩

٢- نمونه برداری  هر غلاف مورد آزمون باید در دو نمونه -۴-٩

با طول مناسب تهیه شود .

٣- تهیه آزمونه ها  بعد از آن که تمام پوشش ها برداشته -۴-٩

شد ، غلاف باید در جهت محور بریده و باز شود . سپس رشته ها ،

پر کننده ها و سایر قسمت های داخلی ( در صورت وجود ) باید

برداشته شوند .

برای کابلها با هادی هم مرکز یا حفاظ مکانیکی یک نوار از غلاف

باید در امتداد نشانه های آثار اجزای فلزی بریده شود .

٢میلیمتر نباشد / چنانچه میانگین ضخامت تعیین شده بیشتر از ٠

نیازی به سایش یا برش غلاف نیست . نمونه های با ضخامت بیش

از این حد برای بدست آوردن یک ضخامت منظم و یکسان باید

سائیده یا بریده شوند . باید توجه نمود که از ایجاد حرارت بیش از

حد جلوگیری شود .

٠میلیمتر باشد . / ضخامت پس از سایش یا برش نباید کمتر از ٨

تمام نمونه ها باید قبلا در دمای محیط به مدت حداقل ١۶ساعت

قرار گیرند .

بعد از این آماده سازی سه قطعه دمبل شکل از هر نمونه و مطابق

با شکل شماره ٧باید در جهت محور هر نمونه پانچ شود . در

صورت امکان دو قطعه دمبل شکل باید در کنار هم پانچ شوند .

3112 Page 49 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

چنانچه دستگاهی به کار میرود که اندازه گیری مستقیم فاصله بین

خطوط علامت در طول آزمون را ممکن میسازد ، قطعات دمبل شکل

٣علامت -١- باید مطابق با آخرین عبارت ردیف ب بند فرعی ۵

گذاری شوند .

۴میباشد . -٣- ۴- تجهیزات  مطابق با بند فرعی ٩-۴-٩

۵-٣- ۵- روش و شرایط آزمون  مطابق با بند فرعی ٩-۴-٩

میباشد .

۶-٣- ۶- مقررات و ارزیابی نتایج  مطابق با بند فرعی ٩-۴-٩

میباشد .

در دمای PVC ۵- آزمون ضربه برای عایق ها و غلاف های -٩

پائین

١- کلیات  آزمون ضربه در سرما برای هر نوع از کابلهای -۵-٩

صرف نظر از نوع عایق رشته ها و نیز برای عایق ،PVC با غلاف

انجام PVC سیم ها ، بندها و بندهای تخت بدون غلاف PVC

میشود ، در صورتیکه در استاندارد مربوط به هر سیم و کابل

مورد نیاز می باشد .

کابلهای با غلاف مستقیمأ مورد آزمون ضربه در PVC عایق

سرما قرار نمیگیرند .

٢- نمونه برداری و تهیه آزمونه ها  سه قطعه سیم یا کابل -۵-٩

هر کدام به طول حداقل ۵برابر قطر کابل که از ١۵٠میلیمتر نیز

کمتر نباشد باید برداشته شود .

تمام پوشش های خارجی ( در صورت وجود ) باید برداشته

شوند .

٣- تجهیزات  تجهیزاتی که برای این آزمایش به کار میرود -۵-٩

در شکل شماره ١۶نشان داده شده است .

تجهیزات باید روی یک لایه اسفنج لاستیکی با ضخامت حدود ۴٠

میلیمتر قرار بگیرد و در طول آزمایش و قبل از آن در یک یخچال

3112 Page 50 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

نگاه داشته شوند .

۴- شرایط آزمون  دمای آزمون باید مطابق آنچه برای نوع -۵-٩

در استاندارد مربوط به کابل تعیین گردیده باشد . PVC آمیزه

برای سیم و کابلهای سیم کشی نصب ثابت جرم چکش برای

آزمون نمونه ها باید مطابق مقادیر داده شده در جدول زیر باشد .

برای بندهای قابل انعطاف ، کابلهای قابل انعطاف و کابلهای

مخابراتی ، جرم چکش برای آزمون نمونه ها باید مطابق مقادیر

داده شده در جدول صفحه بعد باشد .

قطر خارجی داده شده در جداول باید بوسیله یک کولیس و یا یک

نوار اندازه گیری روی هر آزمونه اندازه گیری شود .

کابلهای تخت یا بندها باید با محور کوچکتر عمود بر پایه فولادی

آزمون شوند .

3112 Page 51 of 98

file://F:\isiri\3112.htm 24/04/1382

۵- روش آزمون  تجهیزات و قطعات کابل مورد آزمون باید -۵-٩

در کنار هم در یک یخچال قرار داده شده و در دمای تعیین شده

نگاه داشته شوند . سپس برای سرد شدن مح